Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Skalka
Kód územia:SKUEV0266
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:9715,063 ha
Správcovia :Správa CHKO Poľana
     (na ploche 18,93 ha)
Správa CHKO Štiavnické vrchy
     (na ploche 9696,13 ha)
Katastrálne územia :Babiná, Bacúrov, Banská Belá, Banský Studenec, Dobrá Niva, Dubové, Hronská Breznica, Kozelník, Krupina, Ostrá Lúka, Svätý Anton, Žibritov
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
91M0 Panónsko-balkánske cerové lesy
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
8150 Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa
8230 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
6410 Bezkolencové lúky
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
9110 Kyslomilné bukové lesy
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Bombina variegata
Callimorpha quadripunctaria
Carabus variolosus
Cerambyx cerdo
Cottus gobio
Limoniscus violaceus
Lucanus cervus
Lutra lutra
Lynx lynx
Miniopterus schreibersii
Myotis bechsteinii
Myotis blythii
Myotis myotis
Phengaris teleius
Rhinolophus hipposideros
Rosalia alpina
Ursus arctosNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR