Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Suť
Kód územia:SKUEV0265
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:9041,333 ha
Správcovia :Správa CHKO Poľana
     (na ploche 0,01 ha)
Správa CHKO Štiavnické vrchy
     (na ploche 9041,32 ha)
Katastrálne územia :Banky, Banská Belá, Banská Hodruša, Banská Štiavnica, Hliník nad Hronom, Horné Opatovce, Hronská Breznica, Jalná, Kozelník, Ladomer, Lehôtka pod Brehmi, Močiar, Repište, Sklené Teplice, Šášovské Podhradie, Teplá, Vieska, Vyhne, Žakýl
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
8150 Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
9150 Vápnomilné bukové lesy
9110 Kyslomilné bukové lesy
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
8230 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Bombina variegata
Callimorpha quadripunctaria
Cerambyx cerdo
Cottus gobio
Limoniscus violaceus
Lucanus cervus
Lutra lutra
Lynx lynx
Myotis bechsteinii
Myotis blythii
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Phengaris teleius
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Rhodeus sericeus amarus
Rosalia alpina
Ursus arctosNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR