Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Alúvium Ipľa
Kód územia:SKUEV0257
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:250,644 ha
Správcovia :Správa CHKO Ponitrie
     (na ploche 87,69 ha)
Správa CHKO Štiavnické vrchy
     (na ploche 161,96 ha)
Katastrálne územia :Ipeľské Predmostie, Tešmák
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Cobitis taenia
Lutra lutra
Lycaena dispar
Ophiogomphus cecilia
Osmoderma eremita
Romanogobio albipinnatus
Romanogobio kesslerii
Unio crassus
Zingel streberNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR