Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Váh
Kód územia:SKUEV0253
Kraj:Žilinský kraj
Rozloha:289,844 ha
Správcovia :Správa NP Malá Fatra
     (na ploche 0,16 ha)
Správa NP Veľká Fatra
     (na ploche 93,51 ha)
Správa TANAP
     (na ploche 196,17 ha)
Katastrálne územia :Bešeňová, Hrboltová, Hubová, Ivachnová, Kraľovany, Krpeľany, Likavka, Liptovská Teplá, Liptovský Michal, Lisková, Ľubochňa, Ružomberok, Stankovany, Šútovo, Švošov, Turík
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
3220 Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
3260 Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Bombina variegata
Cottus gobio
Hucho hucho
Leptidea morsei
Lutra lutra
Myotis blythii
Myotis dasycneme
Myotis myotis
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Romanogobio uranoscopus
Vertigo angustior
Zingel streber


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR