Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Zázrivské lazy
Kód územia:SKUEV0251
Kraj:Žilinský kraj
Rozloha:2928,146 ha
Správcovia :Správa CHKO Kysuce
     (na ploche 1,27 ha)
Správa NP Malá Fatra
     (na ploche 2926,87 ha)
Katastrálne územia :Terchová, Zázrivá
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
9150 Vápnomilné bukové lesy
5130 Porasty borievky obyčajnej
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9140 Javorovo-bukové horské lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
7220 Penovcové prameniská
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
6520 Horské kosné lúky
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina variegata
Campanula serrata
Canis lupus
Cypripedium calceolus
Lutra lutra
Lynx lynx
Myotis myotis
Rosalia alpina
Tozzia carpathica
Triturus cristatus
Triturus montandoni
Ursus arctosNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR