Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Rohy
Kód územia:SKUEV0247
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:24,407 ha
Správcovia :Správa CHKO Poľana
     (na ploche 24,41 ha)
Katastrálne územia :Vígľaš
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
8230 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Cucujus cinnaberinus
Lucanus cervusNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR