Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Boky
Kód územia:SKUEV0245
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:168,043 ha
Správcovia :Správa CHKO Poľana
     (na ploche 168,04 ha)
Katastrálne územia :Budča, Hronská Breznica, Tŕnie
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
8230 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
8150 Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Cerambyx cerdo
Cucujus cinnaberinus
Limoniscus violaceus
Lucanus cervus
Myotis bechsteinii
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Osmoderma eremita
Rhysodes sulcatusNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR