Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Orava
Kód územia:SKUEV0243
Kraj:Žilinský kraj
Rozloha:417,168 ha
Správcovia :Správa CHKO Horná Orava
     (na ploche 351,43 ha)
Správa NP Malá Fatra
     (na ploche 65,22 ha)
Správa NP Veľká Fatra
     (na ploche 0,36 ha)
Správa TANAP
     (na ploche 0,16 ha)
Katastrálne územia :Bziny, Dlhá nad Oravou, Dolná Lehota, Dolný Kubín, Horná Lehota, Istebné, Kňažia, Kraľovany, Krásna Hôrka, Krivá, Malý Bysterec, Medvedie pri Tvrdošíne, Medzibrodie nad Oravou, Mokraď, Nižná, Oravský Podzámok, Párnica, Podbiel, Poruba-Geceľ, Sedliacka Dubová, Stankovany, Tvrdošín, Veličná, Veľký Bysterec, Zábrež, Záskalie, Žaškov
Vyhlasovací predpis:Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 451/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho význam

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
3260 Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
9110 Kyslomilné bukové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Bombina variegata
Cottus gobio
Hucho hucho
Lutra lutra
Myotis myotis
Rhinolophus hipposideros
Romanogobio uranoscopus
Triturus montandoni
Unio crassus
Zingel streber


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR