Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Svrčinník
Kód územia:SKUEV0241
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:219,835 ha
Správcovia :Správa CHKO Poľana
     (na ploche 114,25 ha)
Správa NP Veľká Fatra
     (na ploche 105,58 ha)
Katastrálne územia :Čremošné, Dolný Harmanec, Horná Štubňa, Horný Turček, Kordíky
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
9410 Horské smrekové lesy
9110 Kyslomilné bukové lesy
9140 Javorovo-bukové horské lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Buxbaumia viridis
Canis lupus
Cucujus cinnaberinus
Lynx lynx
Rosalia alpina
Ursus arctosNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR