Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Svrčinník
Kód územia:SKUEV0241
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:219,835 ha
Správcovia :Správa CHKO Poľana
     (na ploche 114,25 ha)
Správa NP Veľká Fatra
     (na ploche 105,58 ha)
Katastrálne územia :Čremošné, Dolný Harmanec, Horná Štubňa, Horný Turček, Kordíky
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
9410 Horské smrekové lesy
9110 Kyslomilné bukové lesy
9140 Javorovo-bukové horské lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Buxbaumia viridis
Canis lupus
Cucujus cinnaberinus
Lynx lynx
Rosalia alpina
Ursus arctosNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR