Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Stretavka
Kód územia:SKUEV0235
Kraj:Košický kraj
Rozloha:16,136 ha
Správcovia :Správa CHKO Latorica
     (na ploche 0,01 ha)
Správa CHKO Vihorlat
     (na ploche 16,13 ha)
Katastrálne územia :Drahňov, Krišovská Liesková, Stretavka
Vyhlasovací predpis:Vyhláška Krajského úradu životného prostredia Košice č. 4/2009 z 16. decembra 2009, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Stretavka

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
3260 Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Lutra lutra
Rhodeus sericeus amarus
Romanogobio albipinnatus
Sabanejewia aurata


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR