Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Švihrová
Kód územia:SKUEV0228
Kraj:Žilinský kraj
Rozloha:3,771 ha
Správcovia :Správa TANAP
     (na ploche 3,77 ha)
Katastrálne územia :Jamník
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
91D0 Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina variegata
Drepanocladus vernicosusNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR