Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Sitno
Kód územia:SKUEV0216
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:935,557 ha
Správcovia :Správa CHKO Štiavnické vrchy
     (na ploche 935,56 ha)
Katastrálne územia :Banská Štiavnica, Beluj, Ilija, Počúvadlo, Prenčov
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
8150 Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
9110 Kyslomilné bukové lesy
8230 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd
91M0 Panónsko-balkánske cerové lesy
40A0 Xerotermné kroviny
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Bombina variegata
Callimorpha quadripunctaria
Cucujus cinnaberinus
Lucanus cervus
Lynx lynx
Pulsatilla grandis
Rhysodes sulcatus
Ursus arctos


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR