Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Sitno
Kód územia:SKUEV0216
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:970,648 ha
Správcovia :Správa CHKO Štiavnické vrchy
     (na ploche 970,65 ha)
Katastrálne územia :Banská Štiavnica, Beluj, Ilija, Počúvadlo, Prenčov
Vyhlasovací predpis:Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 451/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho význam

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
40A0 Xerotermné kroviny
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
8150 Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
91M0 Panónsko-balkánske cerové lesy
8230 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd
9110 Kyslomilné bukové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Bombina variegata
Cucujus cinnaberinus
Euplagia quadripunctaria
Lucanus cervus
Lynx lynx
Paracaloptenus caloptenoides
Pulsatilla grandis
Rhysodes sulcatus
Ursus arctos


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR