Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Daňová
Kód územia:SKUEV0211
Kraj:Prešovský kraj
Rozloha:900,261 ha
Správcovia :Správa CHKO Východné Karpaty
     (na ploche 900,26 ha)
Katastrálne územia :Kalinov, Medzilaborce, Vydraň
Vyhlasovací predpis:Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 451/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho význam

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Bombina variegata
Canis lupus
Carabus zawadzkii
Euplagia quadripunctaria
Lutra lutra
Lycaena dispar
Lynx lynx
Myotis myotis
Rhinolophus hipposideros
Rosalia alpina
Triturus montandoni
Ursus arctos


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR