Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Zelienka
Kód územia:SKUEV0171
Kraj:Trnavský kraj
Rozloha:140,642 ha
Správcovia :Správa CHKO Záhorie
     (na ploche 140,64 ha)
Katastrálne územia :Lakšárska Nová Ves, Šaštín
Vyhlasovací predpis:Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 451/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho význam

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
9190 Vlhké acidofilné brezové dúbravy
91D0 Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Cerambyx cerdo
Cucujus cinnaberinus
Leucorrhinia pectoralis
Lucanus cervus
Misgurnus fossilis
Myotis myotis


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR