Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Orlovské vŕšky
Kód územia:SKUEV0169
Kraj:Bratislavský kraj
Rozloha:207,213 ha
Správcovia :Správa CHKO Záhorie
     (na ploche 207,21 ha)
Katastrálne územia :Malacky, Riadok
Vyhlasovací predpis:Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 5/2011 z 23. marca 2011, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Orlovské vŕšky

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
9190 Vlhké acidofilné brezové dúbravy
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Cerambyx cerdo
Cucujus cinnaberinus
Leucorrhinia pectoralis
Lucanus cervus
Misgurnus fossilis
Rhysodes sulcatusNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR