Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Revúca
Kód územia:SKUEV0164
Kraj:Žilinský kraj
Rozloha:37,467 ha
Správcovia :Správa NAPANT
     (na ploche 5,01 ha)
Správa NP Veľká Fatra
     (na ploche 32,07 ha)
Správa TANAP
     (na ploche 0,38 ha)
Katastrálne územia :Liptovská Osada, Liptovské Revúce, Ružomberok
Vyhlasovací predpis:Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 451/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho význam

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
7220 Penovcové prameniská
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina variegata
Carabus variolosus
Cottus gobio
Euplagia quadripunctaria
Lutra lutra
Pseudogaurotina excellens
Rosalia alpina
Triturus montandoni


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR