Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Belianske lúky
Kód územia:SKUEV0144
Kraj:Prešovský kraj
Rozloha:97,669 ha
Správcovia :Správa TANAP
     (na ploche 97,67 ha)
Katastrálne územia :Spišská Belá
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6410 Bezkolencové lúky
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina variegata
Vertigo angustior
Vertigo geyeriNavrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR