Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Dolné lazy
Kód územia:SKUEV0136
Kraj:Nitriansky kraj
Rozloha:6,486 ha
Správcovia :Správa CHKO Ponitrie
     (na ploche 6,49 ha)
Katastrálne územia :Závada
Vyhlasovací predpis:Vyhláška Krajského úradu životného prostredia Nitra č. 3/2010 z 3. marca 2010, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Dolné lazy

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
5130 Porasty borievky obyčajnej
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR