Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Bahno
Kód územia:SKUEV0115
Kraj:Trnavský kraj
Rozloha:50,069 ha
Správcovia :Správa CHKO Záhorie
     (na ploche 50,07 ha)
Katastrálne územia :Borský Peter
Vyhlasovací predpis:Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 451/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho význam

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
9190 Vlhké acidofilné brezové dúbravy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Castor fiber
Cerambyx cerdo
Cucujus cinnaberinus
Leucorrhinia pectoralis
Lucanus cervus
Myotis myotis


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR