Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Spišskopodhradské travertíny
Kód územia:SKUEV0105
Kraj:Košický kraj
Rozloha:231,314 ha
Správcovia :Správa NP Slovenský raj
     (na ploche 231,31 ha)
Katastrálne územia :Baldovce, Granč-Petrovce, Spišské Podhradie, Žehra
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
9170 Dubovo-hrabové lesy lipové
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
1340 Vnútrozemské slaniská a slané lúky
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty
5130 Porasty borievky obyčajnej
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Bombina variegata
Cypripedium calceolus
Dracocephalum austriacum
Iris aphylla ssp. hungarica
Myotis myotis
Pulsatilla slavica
Pulsatilla subslavica
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Spermophilus citellus
Vertigo angustiorNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR