Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Severný Bodícky kanál
Kód územia:SKUEV0093
Kraj:Trnavský kraj
Rozloha:24,129 ha
Správcovia :Správa CHKO Dunajské luhy
     (na ploche 24,13 ha)
Katastrálne územia :Baka, Bodíky
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Apium repens
Aspius aspius
Cobitis taenia
Cottus gobio
Gymnocephalus baloni
Gymnocephalus schraetzer
Microtus oeconomus mehelyi
Misgurnus fossilis
Rutilus pigus
Zingel streber
Zingel zingelNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR