Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Dunajské luhy
Kód územia:SKUEV0090
Kraj:Trnavský kraj
Rozloha:5942,781 ha
Správcovia :Správa CHKO Dunajské luhy
     (na ploche 5942,78 ha)
Katastrálne územia :Baka, Bodíky, Dobrohošť, Gabčíkovo, Kyselica, Mliečno, Rohovce, Sap, Šuľany, Vojka nad Dunajom
Vyhlasovací predpis:Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 451/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho význam

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
3140 Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Anisus vorticulus
Apium repens
Aspius aspius
Bombina bombina
Castor fiber
Cobitis taenia
Cottus gobio
Cucujus cinnaberinus
Graphoderus bilineatus
Gymnocephalus baloni
Gymnocephalus schraetzer
Hucho hucho
Lucanus cervus
Lutra lutra
Microtus oeconomus mehelyi
Misgurnus fossilis
Osmoderma eremita
Pelecus cultratus
Rhodeus sericeus amarus
Romanogobio kesslerii
Romanogobio vladykovi
Rutilus virgo
Sabanejewia balcanica
Triturus dobrogicus
Vertigo moulinsiana
Zingel streber
Zingel zingel


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR