Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Osminy
Kód územia:SKUEV0087
Kraj:Nitriansky kraj
Rozloha:98,871 ha
Správcovia :Správa CHKO Dunajské luhy
     (na ploche 98,87 ha)
Katastrálne územia :Belek, Svätuša, Veľké Lovce
Vyhlasovací predpis:Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 451/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho význam

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
40A0 Xerotermné kroviny
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
91M0 Panónsko-balkánske cerové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Lucanus cervus


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR