Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Klátovské rameno
Kód územia:SKUEV0075
Kraj:Trnavský kraj
Rozloha:272,125 ha
Správcovia :Správa CHKO Dunajské luhy
     (na ploche 272,12 ha)
Katastrálne územia :Dolná Potôň, Dolné Topoľníky, Dunajský Klátov, Horné Mýto, Horné Topoľníky, Jahodná, Malé Blahovo, Ohrady, Trhová Hradská, Veľké Blahovo, Vydrany
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Aspius aspius
Bombina bombina
Cobitis taenia
Gymnocephalus baloni
Lucanus cervus
Lutra lutra
Misgurnus fossilis
Rhodeus sericeus amarus
Romanogobio albipinnatus
Rutilus pigusNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR