Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Búčske slanisko
Kód územia:SKUEV0069
Kraj:Nitriansky kraj
Rozloha:44,597 ha
Správcovia :Správa CHKO Dunajské luhy
     (na ploche 44,6 ha)
Katastrálne územia :Búč
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
1340 Vnútrozemské slaniská a slané lúky
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Apium repens
Lutra lutraNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR