Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Bratislavské luhy
Kód územia:SKUEV0064
Kraj:Bratislavský kraj
Rozloha:916,078 ha
Správcovia :Správa CHKO Dunajské luhy
     (na ploche 916,08 ha)
Katastrálne územia :Devín, Karlova Ves, Petržalka
Vyhlasovací predpis:Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 451/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho význam


Fotografie územia

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Aspius aspius
Barbastella barbastellus
Bombina bombina
Castor fiber
Cobitis taenia
Cottus gobio
Cucujus cinnaberinus
Eriogaster catax
Graphoderus bilineatus
Gymnocephalus baloni
Gymnocephalus schraetzer
Hucho hucho
Leucorrhinia pectoralis
Lucanus cervus
Lycaena dispar
Maculinea teleius
Myotis bechsteinii
Myotis dasycneme
Myotis myotis
Pelecus cultratus
Rhodeus sericeus amarus
Romanogobio vladykovi
Rutilus virgo
Sabanejewia balcanica
Triturus dobrogicus
Unio crassus
Zingel streber
Zingel zingel


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR