Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Boršiansky les
Kód územia:SKUEV0034
Kraj:Košický kraj
Rozloha:7,560 ha
Správcovia :Správa CHKO Latorica
     (na ploche 7,56 ha)
Katastrálne územia :Borša
Vyhlasovací predpis:Vyhláška Krajského úradu životného prostredia Košice č. 3/2009 z 15. decembra 2009, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Boršiansky les

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina bombina
Lucanus cervus
Myotis emarginatus
Unio crassus


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR