Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Veľký kopec
Kód územia:SKUEV0029
Kraj:Košický kraj
Rozloha:23,762 ha
Správcovia :Správa CHKO Latorica
     (na ploche 23,76 ha)
Katastrálne územia :Kráľovský Chlmec
Vyhlasovací predpis:Vyhláška Krajského úradu životného prostredia Košice č. 2/2011 z 18. januára 2011, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Veľký kopec

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91M0 Panónsko-balkánske cerové lesy
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Iris aphylla ssp. hungarica
Lucanus cervus
Pulsatilla grandis


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR