Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Bisce
Kód územia:SKUEV0020
Kraj:Košický kraj
Rozloha:27,267 ha
Správcovia :Správa CHKO Latorica
     (na ploche 3,79 ha)
Správa CHKO Vihorlat
     (na ploche 23,48 ha)
Katastrálne územia :Horovce, Vojčice
Vyhlasovací predpis:Vyhláška Krajského úradu životného prostredia Košice č. 5/2007 z 2. novembra 2007, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Bisce

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Lucanus cervusNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR