Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Latorica
Kód územia:SKUEV0006
Kraj:Košický kraj
Rozloha:7476,053 ha
Správcovia :Správa CHKO Latorica
     (na ploche 7476,05 ha)
Katastrálne územia :Bačka, Beša, Boľ, Boťany, Brehov, Cejkov, Čičarovce, Čierna, Kapoňa, Kapušianske Kľačany, Kucany, Leles, Oborín, Pavlovo, Poľany, Ptrukša, Rad, Soľnička, Svätá Mária, Svinice, Veľké Kapušany, Veľké Slemence, Vojka, Zatín, Zemplín
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
3130 Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Anisus vorticulus
Aspius aspius
Bombina bombina
Cobitis taenia
Cucujus cinnaberinus
Emys orbicularis
Gymnocephalus baloni
Gymnocephalus schraetzer
Lutra lutra
Lycaena dispar
Marsilea quadrifolia
Misgurnus fossilis
Myotis dasycneme
Ophiogomphus cecilia
Osmoderma eremita
Pelecus cultratus
Phengaris teleius
Rhodeus sericeus amarus
Romanogobio albipinnatus
Romanogobio kesslerii
Romanogobio uranoscopus
Rutilus pigus
Sabanejewia aurata
Triturus dobrogicus
Unio crassus
Vertigo angustior
Zingel streber
Zingel zingelNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR