Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Aktuality

Zásady starostlivosti o biotopy a biotopy druhov európskeho významu
17. 03. 2023   
Zásady starostlivosti o biotopy a biotopy druhov európskeho významu v územiach európskeho významu sú podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov zaradené medzi dokumentáciu ochrany prírody a krajiny. Ide o dokumentáciu podľa § 54 ods. 7 zákona, ktorou sa určujú priority, ciele a opatrenia potrebné pre zachovanie alebo obnovu priaznivého stavu biotopov a druhov európskeho významu, pre ochranu ktorých boli vyhlásené územia európskeho významu (ÚEV). Tieto zásady starostlivosti sa neuplatňujú pre ÚEV, ktoré majú schválený program starostlivosti. Úlohou tejto dokumentácie je teda stanoviť všeobecné zásady starostlivosti pre druhy a biotopy, ktoré budú využívané v prípade ÚEV, pre ktoré zatiaľ neboli vypracované a schválené programy starostlivosti o chránené územie.
Dokumentácia je využiteľná zo strany odbornej verejnosti, zamestnancov organizácií ochrany prírody pri tvorbe programov starostlivosti a nastavovaní vhodnej starostlivosti o tieto biotopy a druhy, pri príprave projektov a pre užívateľov pozemkov s výskytom týchto druhov alebo biotopov.
Zásady starostlivosti o biotopy európskeho významu a biotopy druhov európskeho významu v územiach európskeho významu [pdf]

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR