Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Aktuality

Katalóg biotopov Slovenska - druhé vydanie
25. 01. 2024   
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) vydala koncom roka 2023 novú publikáciu o biotopoch Slovenska. Katalóg biotopov Slovenska predstavuje komplexný prehľad všetkých biotopov vyskytujúcich sa na Slovensku vrátane ich opisu, ekológie, rozšírenia a charakteristického druhového zloženia. Vydaný je v národnej klasifikácii biotopov, pričom súčasťou sú aj prevodné tabuľky na iné klasifikačné systémy. Na území Slovenska evidujeme 178 biotopov, z toho 116 zaraďujeme k biotopom európskeho významu a 30 je biotopom národného významu. Medzi najčastejšie vyskytujúce sa biotopy na našom území patria z nelesných najmä nížinné a podhorské lúky a z lesných biotopov sú to Karpatské dubovo-hrabové lesy či kvetnaté bukové a jedľovo-bukové lesy. Toto druhé revidované a rozšírené vydanie vyšlo po dvadsiatich rokoch na základe spracovania všetkých doterajších údajov získaných z dlhodobého mapovania a monitoringu. Opisné časti boli doplnené aj o mapy zaznamenaného rozšírenia, či fotografie.
Katalóg si môžete stiahnúť tu.

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR