Chránené územia Slovenska 96

Inštrukcie pre autorov • Chránené územia Slovenska – štvrťročný odborno-metodický a informačný časopis Štátnej ochrany prírody SR • Vydáva: Štátna ochana prírody SR v Banskej Bystrici • Zodpovedný redaktor: RNDr. Katarína Králiková • Redakčná rada: RNDr. Jana Durkošová Ing. Branislav Faško Ing. Ivana Havranová, PhD. Ing. Viktória Ihringová RNDr. Ján Kadlečík Ing. Marta Mútňanová • Jazyková korektúra: Mgr. Olga Majerová • Adresa redakcie: Štátna ochrana prírody SR Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 048/413 6661 • E - mail: chus@sopsr.sk • ISSN 2453-6423 Príspevky posielajte na adresu: chus@sopsr.sk • Príspevky posielajte elektronickou poštou alebo na CD v textovom editore MS Word. • K článku priložte kvalitné fotografie, resp. naskenované fotografie v minimálnom rozlíšení 300 dpi. • Každú naskenovanú fotografiu uložte do samostatného súboru (jpg, tif...). • K fotografiám, resp. obrazovýmprílohámuveďte komentár a meno autora. • Tabuľky tvorte výlučne pomocou tabulátorov (prípadne aj s funkciou tabuľka) v textovom editore MS Word alebo v programe Excel. Polia bez hodnoty nenechávajte prázdne, ale prázdne polia nahraďte pomlčkou. • Latinské mená taxónov píšte kurzívou. • Mená autorov píšte kapitálkami. • Literatúru v texte citujte podľa vzoru: "…boli zistené aj v kostole v Turanoch (O BUCH , K ADLEČÍK 1997, V AVROVÁ 1998)…". • Literatúru v zozname literatúry uvádzajte podľa vzoru: O BUCH , J., K ADLEČÍK , J., 1997: Letný výskyt netopierov v podkrovných priestoroch v oblasti NP Malá Fatra. Vespertilio, 3: s. 131- 134. • Nadpi sy nepí š te ve ľ kými pí smenami , nepodč i arkuj te i ch, nepouž í va j te v nadpisoch medzery medzi písmenami. • Na konci príspevku uveďte meno a priezvisko autora, titul a pracovisko. Uzávierka príspevkov do časopisu Chránené územia Slovenska č. 97 je 30. november 2021

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNzgx