Postup zvolania a práce zásahového tímu je nasledovný. Pri nahlásení výskytu jedinca medveďa hnedého, ktorý vykazuje známky neprirodzeného správania sa, je zranený alebo sa pohybuje priamo v blízkosti ľudských obydlí (obce, mestá, turistické, športové a liečebné zariadenia ap.) môžu nastať rôzne situácie:

 1. Vzniká krajná núdza (§ 24 300/2005 Z. z. trestného zákona)
  V takomto prípade je ktokoľvek zo zúčastnených subjektov (Polícia SR, užívateľ poľovného revíru, veterinárny lekár, ŠOP SR) oprávnený konať v zmysle § 24 trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov) a problematického jedinca eliminovať (uspať pomocou narkotizačnej látky, odchytiť) alebo priamo usmrtiť.
 2. Zatiaľ nevznikla krajná núdza – postup je nasledovný
 • je potrebné okamžite kontaktovať ŠOP SR, kontakty podľa územne príslušných správ sú na tejto stránke v sekcii Kontakt
 • v prípade, že nie je možné kontaktovať jedného z osôb je potrebné situáciu nahlásiť na Policajný zbor SR (+421/961 055 255, +421/961 055 256, uos@minv.sk), v takomto prípade polícia SR kontaktuje vedúceho zásahového tímu, resp. iné kontaktné osoby ŠOP SR,
 • ŠOP SR požiada políciu o zabezpečenie informovania zástupcov miestnej samosprávy,
 • v prípade, že oznámenie podá miestna samospráva, ŠOP SR kontaktuje priamo políciu,
 • po dohode polície s vedúcim zásahového tímu, kontaktuje polícia najbližšieho užívateľa poľovného revíru,
 • vedúci zásahového tímu je zamestnanec ŠOP SR, ktorý je nahlásený ako kontaktná osoba,
 • polícia postupuje vždy v zmysle usmernenia vydaného Prezídiom policajného zboru,
 • polícia v súčinnosti s užívateľom poľovného revíru vykoná miestne zisťovanie o ktorom následne informujú vedúceho zásahového tímu,
 • v prípade, že ide o krajnú núdzu (vyhodnotenie situácie zúčastnenými – polícia a zástupca užívateľa poľovného revíru), postupujú podľa bodu A a vykonajú potrebné opatrenia,
 • vedúci zásahového tímu okamžite po príchode na lokalitu posúdi danú situáciu a rozhodne o prizvaní ďalších subjektov podľa potreby (veterinárny lekár, hasičský zbor, mestská polícia, zástupca miestnej samosprávy ap.),
 • v prípade, že vedúci zásahového tímu posúdi, že nie je potrebná priama osobná účasť veterinárneho lekára, prebehne dohoda s veterinárom o usmrtení, resp. odchyte telefonicky,
 • zásahový tím vykoná monitoring (vypočutie obyvateľov, vyhodnotenie anamnézy, priame pozorovanie), po realizácii ktorého zabezpečí realizáciu imobilizácie, resp. usmrtenia,
 • po imobilizácii, resp. usmrtení problematického jedinca vedúci zásahového tímu spíše protokol o imobilizácii, resp. usmrtení jedinca, ktorého správnosť overia všetci zúčastnení svojím podpisom,
 • protokol bude slúžiť pre potreby všetkých zainteresovaných (polícia – hlásenie, poľovnícky subjekt – privlastnenie jedinca, ŠOP SR – pre potreby založenia do spisu),
 • počas imobilizácie, resp. usmrtenia zástupcovia ŠOP SR odoberú potrebné vzorky a vypracujú hlásenku o imobilizácii, resp. usmrtení jedinca.

Povinnosti užívateľov poľovných revírov pri zásahu tímu na nepoľovnej ploche sú v podstate rovnaké ako na ploche poľovnej. Tu je dôležité, že na nepoľovnej ploche musí najprv okresný úrad, odbor pozemkový poveriť vlastníka pozemku v zmysle zákona o poľovníctve. Toto poverenie v tomto zmysle znamená povinnosť okresného úradu pre vydanie rozhodnutia pre vlastníka pozemku na mimoriadny lov na nepoľovnej ploche.