V súčasnosti je problematika škôd spôsobených medveďom hnedým na hospodárskych zvieratách, včelstvách, poľnohospodárskych plodinách,, ovocných, lesných drevinách a majetku pomerne citlivo vnímaná zo strany odbornej, ale hlavne laickej verejnosti.

Najviac však na Slovensku rezonuje otázka stále sa zvyšujúcich nebezpečných stretov človeka a medveďa. Ide hlavne o strety obyvateľov horských a podhorských oblastí s medveďmi, ktorí si snažia zabezpečiť ľahko dostupnú potravu vo forme komunálneho odpadu, potravín používaných pri prikrmovaní a odvádzacom vnadení raticovej prežúvavej a diviačej zveri zo strany užívateľov poľovníckych revírov. Zároveň je to aj zabezpečovanie potravy vo forme atraktívnych poľnohospodárskych plodín.

Z uvedených dôvodov vznikla na Slovensku potreba a spoločenská objednávka riešiť tieto problematické situácie vyplývajúce z koexistencie človeka a medveďa. Nakoľko je medveď hnedý (Ursus arctos) v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov celoročne chránený živočích, problematiku rieši Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky prostredníctvom jej odbornej organizácie a to Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky formou zriadenia “zásahového tímu pre medveďa hnedého na Slovensku”.

Tento Zásahový tím pre medveďa hnedého na Slovensku vznikol vydaním Metodického pokynu generálneho riaditeľa sekcie ochrany prírody a tvorby krajiny Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k zriadeniu, organizácii a práci zásahového tímu a jeho regionálnych skupín pre medveďa hnedého (ďalej len „metodický pokyn“) pod číslom 4970/2014-2.3 zo dňa 27. augusta 2014.

Tento tím bolo nevyhnuté zriadiť z potreby operatívneho riešenia eliminácie škôd spôsobených medveďom hnedým, resp. z potreby operatívneho riešenia eliminácie nebezpečných stretov medveďa hnedého a človeka.