Skutočná hodnota prírody - katalóg ekosystémových služieb

Skutočná hodnota prírody - katalóg ekosystémových služieb

Príroda a životné prostredie sú z hľadiska existencie človeka kľúčovou a nespochybniteľnou hodnotou – možno tým dôležitejšou, čím viac ľudí na svete žije a čím viac človek svojimi aktivitami životné prostredie ovplyvňuje a mení.

Ekosystémové služby (ES) sú pomerne novým vedecko-aplikačným konceptom zameraným na hodnotenie a ocenenie významu prírodných zdrojov, ekosystémov, ich funkcií a v konečnom dôsledku aj služieb, ktoré príroda poskytuje ľuďom nielen v konkrétnych územiach, ale aj v globálnej mierke. Najjednoduchšia definícia ES hovorí, že „ekosystémové služby sú priame a nepriame príspevky ekosystémov k ľudskému blahobytu“ (TEEB, 2010).

Prijatím aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity pre roky 2012-20 sa Slovenská republika zaviazala k plneniu určitých cieľov – jedným z nich je aj mapovanie a hodnotenie ekosystémov a ich služieb. Desaťročie sa pomaly končí a Slovensko v porovnaní s inými európskymi krajinami zaostáva i v hodnotení ekosystémov a ich služieb (proces MAES). Hoci rezort životného prostredia, najmä prostredníctvom svojich odborných organizácií (ŠOP SR, SAŽP), podporuje a realizuje určité aktivity, ku komplexnému hodnoteniu ES stále neprišlo. Aj preto vznikla  publikácia Katalóg ekosystémových služieb Slovenska, ktorej hlavným cieľom je predstavenie ES najviac relevantných pre územie Slovenska.

Katalóg ekosystémových služieb Slovenska podáva súhrn dostupných teoreticko-metodických poznatkov a predstavuje výsledky prvej fázy komplexného hodnotenia ES pre územie Slovenska.

Obsahom publikácie je pilotné hodnotenie dôležitých ES, ktorých bolo pre územie Slovenska vybraných celkovo 18 - 5 produkčných, 10 regulačných / podporných a 3 kultúrne.

Publikácia vznikla s finančnou podporou projektov „Monitoring druhov a biotopov európskeho významu v zmysle smernice o biotopoch a smernice o vtákoch“ ITMS 310011P170 a KEGA 032UKF-4/2018 „Prehľad metód a návrh uplatnenia koncepcie Ekosystémových služieb v študijnom programe Environmentalistika“. Pri jej zostavovaní boli využité výsledky viacerých vedeckých projektov a dostupné údajové a mapové databázy riešiteľských inštitúcií - Štátnej ochrany prírody SR, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Ústavu krajinnej ekológie SAV.

 K publikácii sa vyjadrili aj viacerí významní vedci zaoberajúci problematikou ES:

„Predkladaná  publikácia Katalóg  ekosystémových  služieb  Slovenska predstavuje prvotnú  komplexnú  publikáciu  venovanú  konceptu  ekosystémových  služieb a prináša úvodné pilotné hodnotenie ES Slovenska na národnej úrovni. Má nielen vysokú vedeckú a aplikačnú hodnotu, ale môže byť aj dôležitou učebnou pomôckou pre vysokoškolské štúdium. Okrem  iného,  predkladanú  publikáciu  možno  považovať  za  významný  krok  k plneniu záväzkov Slovenska v oblasti ochrany ekosystémov a ochrany biodiverzity.“

hodnotí prof. RNDr. László Miklós, DrSc., bývalý minister životného prostredia SR a aktuálne vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied.

„Celkově se domnívám, že předložená monografie představuje významné vědecké dílo, které je doposud svým charakterem, podstatou a obsahem mimořádně vzácné. Práce přináší nejen odborné komunitě v mnoha směrech vůbec základní poznatky a fakta získaná novátorským způsoby a technologiemi. U monografie lze očekávat rozsáhlý společenský a politický dopad. Práci  považuji  zmnoha  ohledů za  průkopnickou  a doporučuji její uveřejnění.“

konštatuje doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. z Masarykovej univerzity v Brne.

Veríme, že nová publikácia prináša nový pohľad na ochranu prírody a biodiverzity Slovenska.  Samotnú publikáciu je možné voľne stiahnuť na linku: http://www.sopsr.sk/natura/dokumenty/Katalog-ES.pdf

 

Všetky správy

November

Počuli ste, že...