Európsky deň národných parkov: Naše prírodné bohatstvo

Európsky deň národných parkov: Naše prírodné bohatstvo

Predstavte si deň, keď sa všetky prírodné, národné parky a chránené územia stretnú v celej Európe, oslávia svoje úspechy a vyhlásia prínosy a význam chránených území Európy komunitám, osobám s rozhodovacou právomocou a širokej verejnosti. Je to Európsky deň parkov!

Každý rok Európsky deň parkov sa koná okolo 24. mája. Jeho cieľom je priblížiť ľudí k prírode a zvýšiť povedomie širokej verejnosti o dôležitosti prírodnej krásy zachovanej v chránených územiach a dôležitosti ochrany a trvalo udržateľného riadenia týchto miest.

Prvý krát bol tento deň vyhlásený v roku 1999 organizáciou Federácia prírodných a národných parkov v Európe (EUROPARC) ako spomienka na vytvorenie prvých deviatich národných parkov vo Švédsku v roku 1909.

Vďaka iniciatíve Federácie EUROPARC sa odvtedy každoročne do osláv zapájajú stovky chránených území v celej Európe. V roku 2018 bolo uskutočnených viac ako 400 podujatí v 25 krajinách.

CHRÁNENÉ ÚZEMIA, NAŠE PRÍRODNÉ BOHATSTVO

Naše chránené územia sú tvorené úžasnou krajinou, neuveriteľnými druhmi a jedinečnými biotopmi. Aké sú prírodné poklady, ktoré chráni váš blízky park, vaše chránené územie? Aký je príbeh vašich vzácnych druhov, ktoré žijú v blízkom národnom parku, či chránenom území?

Chránené územia sú doslova našou prírodnou bankou, v ktorej sa ešte stále uchováva široká a jedinečná škála ohrozených druhov rastlín, živočíchov a biotopov. Zabezpečujú genetickú diverzitu (rôznorodosť), poskytujú druhom bezpečné miesto na rozmnožovanie sa a zvyšujú ich šance na prežitie, ked´ sú ohrozené chorobami a prírodnými zmenami.

Uchovávajú obrovské množstvo CO2 a filtrujú vzduch, ktorý dýchame a uskladňujú v biomase až približne 15 % uhlíka  (Campbell a kol., 2008, v UNEP-PA a ClimateChange).

Regulujú našu klímu, predchádzajú záplavám a prírodným katastrofám.

Poskytujú čerstvú pitnú vodu, ktorá je životne dôležitá pre všetky druhy rastlín, živočíchov aj človeka a absolútne nevyhnutná pre naše poľnohospodárske a priemyselné systémy.

Zabraňujú erózii pôdy a tým chránia semená, zvyšujú úrodnosť pôdy a podporujú trvalo udržateľné poľnohospodárske postupy.

Sú to jedinečné miesta relaxu, miesta pre outdorové aktivity a majú zásadnú úlohu pri podpore trvalo udržateľného cestovného ruchu.

NA SLOVENSKU MÁME V SÚČASNOSTI v rámci Národnej sústavy chránených území v Slovenskej republike 23 VEĽKOPLOŠNÝCH CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ (9 národných parkov a 14 chránených krajinných oblastí) a  1 097 MALOPLOŠNÝCH CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ s kategóriou národná prírodná rezervácia, prírodná rezervácia, národná prírodná pamiatka, prírodná pamiatka, chránený areál a chránený krajinný prvok.

Celková výmera veľkoplošných chránených území je 1 102 713 ha  čo predstavuje 22,49 % z rozlohy územia Slovenska (vrátane ich ochranného pásma) a výmera maloplošných chránených území  je 116 144 ha čo zaberá 2,37 % z rozlohy územia Slovenka (vrátane ich ochranného pásma).

(zdroj: http://www.sopsr.sk/web/?cl=114,dokument Prehlady_CHU_k_31._12._2018)

Veľkoplošné chránené územia v SR

NA SLOVENSKU JE DEVÄŤ NÁRODNÝCH PARKOV - Tatranský národný park, Nízke Tatry, Malá Fatra, Veľká Fatra, Muránska planina, Slovenský kras, Slovenský raj, Poloniny a Pieninský národný park.

Každý národný park má svoje vzácne prírodné bohatstvá, je niečím unikátny.  Cieľom národného parku je chrániť, udržiavať a starať sa o tieto jedinečnosti, či už rastlinné, živočíšne, geologické, krajinné atď. Napríklad v Tatranskom národnom parku nájdeme najvyšší vrchol na Slovensku, Gerlachovský štít s nadmorskou výškou 2 655 m n. m. Vyskytujú sa tu vzácne endemické druhy, ktoré sa nikde inde nevyskytujú, ako napríklad mak tatranský, lyžičník tatranský, svišť vrchovský tatranský a kamzík vrchovský tatranský. Národný park Nízke Tatry má napríklad najdlhší jaskynný systém na Slovensku, ktorý tvoria Demänovské jaskyne (viac než 35 km). Národný park je jediné miesto na svete, kde rastie večernica slovenská a mach ochyrea tatranská. Národný park Malá Fatra je najzápadnejšie položený v rámci Karpát a pre turistov známy skalnými útvarmi v Tiesňavách a kaňonmi v Janošíkových dierach. Len tu rastie strom jarabina Margittaiova. Na území Národného parku Veľká Fatra sa nachádzajú známe kaňonovité doliny ako Gaderská a Blatnická. Treťohorný relikt, tis obyčajný, tu dosahuje najmasovejší výskyt v rámci strednej Európy. Národný park Muránska planina je známy svojim endemitom lykovcom muránskym a spája sa s ním polodivoký chov chladnokrvných koní – norika muránskeho typu. Národný park Slovenský kras je najrozsiahlejším krasovým územím planinového typu v strednej Európe. Všetky jaskyne Slovenského krasu a priľahlého Aggtelekského krasu v Maďarsku sú od roku 1995 zapísané do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO pod názvom Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu. Národný park Slovenský raj je unikátny svojimi roklinami bohatými na vodopády a nachádza sa tu viac ako 600 jaskýň a priepastí. Najznámejšou jaskyňou je Dobšinská ľadová jaskyňa a najväčšou a najmohutnejšou roklinou je Veľký Sokol. Národný park Poloniny má od roku 2007 v zozname UNESCO zapísané výnimočné staré bukové lesy a pralesy Stužica, Rožok a Havešová. Raritou je aj prítomnosť zubra hrivnatého vo voľnej prírode. Pieninský národný park je rozlohou najmenší a zároveň je prvé cezhraničné chránené územie v Európe z roku 1932 a bilaterálne cezhraničné chránené územie s národným parkom v Poľsku. Zo vzácnych druhov sa tu nachádzajú chryzantéma pieninská a klinček včasný pyšný.

Prírodné bohatstvá robia chránené územia výnimočnými!

 

PLAGÁT EURÓPSKY DEŇ PRÍRODNÝCH A NÁRODNÝCH PARKOV TU.

 
ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SR SA TIEŽ ZAPOJILA DO OSLÁV EURÓPSKEHO DŇA PRÍRODNÝCH A NÁRODNÝCH PARKOV PROSTREDNÍCTVOM SVOJICH ORGANIZAČNÝCH ÚTVAROV

ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SR, Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety pripravila dňa 21. mája pre žiakov 1. stupňa zo ZŠ Moskovská v Banskej Bystrici školský program s názvom Putovanie po národných parkoch Slovenska. Žiaci pracovali s mapou, aby sa na turistickom chodníku nestratili, ďalekohľadom objavovali vzácne druhy rastlín a živočíchov, naučili sa správať a prežiť v horách. Špeciálny školský program bol pripravený pri príležitosti 100. výročia štátnej ochrany prírody (1919-2019).

Správa TANAP zrealizovala 21. mája pre žiakov 1. stupňa zo Spojenej súkromnej školy v Poprade a 22. mája pre žiakov 1. stupňa zo ZŠ vo Veľkom Slavkove prezentáciu na tému Národné parky Slovenska, ktorá bola obohatená o zaujímavosti a krásy  jednotlivých národných parkov.

Dňa 23. mája uskutoční pre žiakov 1. stupňa z Grundschule v Kežmarku terénny program v lese, na ktorom žiaci budú určovať druhy drevín podľa identifikačných kľúčov, určovať lišajníky a drevokazné huby. Všímať si budú aj pobytové znaky živočíchov a určovať liečivé rastliny.

Správa Národného parku Malá Fatra a Škola ochrany prírody vo Varíne zrealizuje 24. mája pre deti z MŠ Krasňany výukový program Tajomstvo lesa zameraný na význam lesa a odhaľovanie obyvateľov lesa. Dňa 25. mája pripravila pre deti z prírodovedného krúžku pri správe terénnu exkurziu do Národného parku Malá Fatra, lokalita Šípková. Na exkurzii navštívime rodisko známeho zbojníka Jánošíka a priamo v teréne budeme poznávať dreviny, mokraďové a lúčne rastliny a hľadať pobytové znaky živočíchov.

Správa NAPANT zrealizuje 23. mája pre žiakov Špeciálnej ZŠ na Ďumbierskej ulici v Banskej Bystrici exkurziu po Náučnom chodníku Jakub, počas ktorého si predstavia Národný park Nízke Tatry a Veľkú Fatru zážitkovým spôsobom a pokochajú sa nádhernými výhľadmi do oboch území.  Dňa 24. mája pre tri triedy 4. ročníka zo ZŠ K. Rapoša v Brezne uskutočnia environmentálny výukový program Chránené územia Slovenska, v rámci ktorého si interaktívnym spôsobom predstavia všetky Slovenské národné parky a vybrané chránené krajinné oblasti.

Správa Národného parku Slovenský kras organizuje dňa 13. júna v spolupráci s Gemerskou knižnicou Pavla Dobšinského v Rožňave XV. ročník prírodovednej súťaže družstiev Za krásami Slovenského krasu. Súťaž bude prebiehať v lokalite Hrhovských rybníkov. Súťaž bude pozostávať z dvoch častí: 1. teoretická časť – odpovede na otázky, ktoré dostanú súťažiace družstvá z okruhu tém: flóra, fauna, NATURA 2000, neživá príroda, národný park. 2. poznávacia časť – súťažiace družstvá budú určovať rastliny, zvieratá, stopy zvierat, stromy, horniny a nerasty, ktoré sa vyskytujú na území Slovenského krasu. Do súťaže budú zapojení žiaci 2. stupňa (5. – 9. ročník)  základných škôl a osemročných gymnázií z okresu Rožňava.

Správa Národného parku Veľká Fatra pripravuje dňa 24. mája pre žiakov ZŠ v Turanoch prezentáciu s besedou zameranú na oboznámenie žiakov s Národným parkom Veľká Fatra jeho faunou a flórou, s návštevným poriadkom a stupňami ochrany v národnom parku.

Správa Národného parku Poloniny uskutočnila 19. mája pre širokú verejnosť podujatie s názvom Deň otvorených dverí v NP Poloniny a MBR Východné Karpaty, ktorým sa tradične otvára turistická sezóna v Poloninách. Slávnostné otvorenie turistickej sezóny prebehlo v areáli Informačného strediska Nová Sedlica a následne účastníci sa vydali na exkurziu po trase Náučného chodníka Rožok. Podujatia sa zúčastnili aj pracovníci poľského Bieszczadzkeho Národného Parku.

Správa CHKO Východné Karpaty pripravila 9. mája pre žiakov 7. ročníka ZŠ Duchnovičova z Medzilaboriec v Informačnom stredisku Správy CHKO Východné Karpaty prezentáciu spojenú s besedou o chránených  územiach, ktoré sa nachádzajú v blízkosti Medzilaboriec. Na príkladoch z praxe si vysvetlili a priblížili porušenia zákona o ochrane prírody,z realizovali hru zameranú na poznávanie chránených území Slovenska a pozreli si film Karpatské Bukové pralesy na Slovenku. Spestrením stretnutia bola fotografická výstava  Zespolu Karpackich Parkow Krajobrazovych v Krosnie, zapožičaná pre účely prezentovania prihraničných CHÚ v Poľsku.

Horská osada Podšíp pod bralami Šípa, Národný park Malá Fatra

Autor: T: Flajs

Prvosienka pomúčená, rastúca na rašeliniskách, vlhkých a zamokrených lúkach, kamenistých pa­sienkoch, prameniskách obľubujúca vlhké a vápenaté pôdy, Národný park Malá Fatra

Autor: M. Kalaš

Svišť vrchovský tatranský, druh prežívajúci z ľadovej doby v Tatrách

Autor: S. Harvančík

Národná prírodná pamiatka Medvedia jaskyňa pomenovaná po bohato sa vyskytujúcich kostrových pozostatkov jaskynného medveďa (Ursus spelaeus), Národný park Slovenský raj

Autor: F. Miháľ

Spracovala:

Miriam Balciarová, Ing., ŠOP SR, odbor environmentálnej  výchovy, vzdelávania a osvety

Zdroje: 

http://www.europarc.org/nature/european-day-of-parks/

http://www.europarc.org/nature/edop/.

http://www.sopsr.sk/web/?cl=114

 

 

Všetky správy

Jún

Počuli ste, že...