Medveď hnedý - nový ekovýchovný program

Medveď hnedý - nový ekovýchovný program

Problematika medveďa hnedého a veľkých šeliem je súčasťou vo viacerých ekovýchovných programov v ponukovom liste Štátnej ochrany prírody i našej Správy NAPANT. Vzhľadom na potrebu zvyšovania informovanosti jednotlivých záujmových skupín o problematike veľkých šeliem a v súvislosti s realizáciou projektu Veľké šelmy 2 (Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku) sa pracovníci spomínanej Správy rozhodli spracovať samostatné environmentálne výukové programy, venované osobitne každej z veľkých šeliem.

Ako prvý pripravili vzdelávací program o medveďoch, aj keď presnejšie by bolo označenie vzdelávacie programy, keďže pre každú cieľovú skupinu je pripravený špecifický program. Programy zahŕňajú aktuálne informácie o medveďovi hnedom, biológii a etológii druhu, jeho význame v ekosystémoch, ako aj o výsledkoch a spôsoboch monitoringu, problematike synantropných medveďov, škodách, ochrane, či manažmente druhu. Primárnym adresátom je širšia verejnosť, špeciálne verzie programu sú určené pre ďalšie cieľové skupiny.

Vo verzii programu pre materské školy je program zameraný hlavne na obrazovú prezentáciu o spôsobe života medveďa hnedého. Rok v živote medveďa hnedého si priblížia aj cez pohybové hry, básničky a pesničky. Porozprávajú si ako sa správať v prírode a k prírode, aby boli spokojní ľudia aj medvede a pripravené sú tiež i tematické omaľovanky, logické hádanky, či pracovný list na zopakovanie témy.

V programe pre základné školy a stredné školy sú už zaradené aj informácie o spôsoboch a výsledkoch monitoringu medveďov, ukážka fotopasce s výstavkou fotografií z fotopascí, ukážka telemetrického obojku, skúmavky na odber trusu, odliatku stopy medveďa – s návodom na jej vyhotovenie. Podrobnejšie sa zaoberáme aj ostatnými pobytovými znakmi, vysvetlíme si čo robiť pri stretnutí s medveďom a ako takýmto stretnutiam predchádzať. So staršími žiakmi a študentami stredných škôl preberieme aj problematiku synantropizácie medveďov, ako a prečo k nej dochádza, spôsoby manažmentu medveďa hnedého, či spôsoboch prevencie a riešenia škôd spôsobených medveďom na majetku ľudí. Na zopakovanie témy sme pripravili tiež 4 ks stolovej hry o medveďoch prevzatej z publikácie: „Po stopách medveďov“ autorov Svetlany Beťkovej a Robina Rigga.

Ďalším variantom programu je aj verzia pre skupiny so špeciálnymi potrebami, ako sú seniori, či klienti zariadení sociálnych služieb. Pre túto cieľovú skupinu, sme zjednodušili powerpointovú prezentáciu, a výklad problematiky prispôsobili tak, aby bol pútavý a prístupný pre túto cieľovú skupinu. Do programu sme tiež zaradili tvorivé dielne, ktoré sú v tejto skupine veľmi obľúbené. Vybrali sme dielničku zameranú na výrobu 3D modelu medveďa z kartónu, ktorú pre pracovníkov envirovýchovy pripravil odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety Štátnej ochrany prírody SR.

Všetky uvedené varianty programu sme v priebehu mesiacov október a november úspešne otestovali a v priebehu mesiaca december budú zaradené aj v týchto  ponukových listoch.

Autor: Správa NAPANT

Zdroj: http://napant.sopsr.sk/medved-hnedy-novy-ekovychovny-program-spravy-napant/

Všetky správy

Máj

Počuli ste, že...