Ošetrenie chránených líp v Rochovciach

Ošetrenie chránených líp v Rochovciach

Štátna ochrana prírody, Správa NP a BR Slovenský kras a Obec Rochovce v zmysle dohody o spolupráci realizovali v uplynulých dňoch ošetrenie chránených stromov podľa arboristických štandardov a normy STN 83 70 10. Išlo o skupinu ôsmich líp v Rochovciach.

Arboristické práce boli vykonané spoločnosťou Stromservis. Stromy ošetrovali dvaja arboristi za pomoci prívesnej plošiny a lezeckej techniky. Na stromoch sa vykonal zdravotný rez, odstránili sa suché a odumreté konáre, presvetlila sa koruna.

Strom č. 1 dostal statickú a dynamickú väzbu koruny, strom č. 6 dynamickú väzbu, aby sa zabránilo nežiaducemu rozlomeniu koruny, nakoľko uvedené jedince majú vidlicovité rozkonárenie. Na stromoch sa pracovalo päť hodín. Drevná hmota bola odstránená pracovníkmi Obecného úradu Rochovce. Tým sme prispeli k predĺženiu životnosti stromov pre budúce generácie.

Skupina 8 líp malolistých bola vyhlásená Uznesením pléna ONV v Rožňave č. 41/1989 zo dňa 15. 9. 1989 a aktualizovaná Všeobecne záväznou vyhláškou Krajského úradu v Košiciach č. 1/1996  zo dňa 27. 11. 1996. Evidenčné číslo štátneho zoznamu je S 337. Dôvodom vyhlásenia a ochrany sú krajinotvorné a estetické funkcie stromov, ktoré sú významným funkčným prvkom svojho prostredia. Okrem toho majú mimoriadny vek - 200 rokov. Stromy sú vysadené do kruhu vo vzájomnej vzdialenosti asi dve metre.

V blízkosti chránených stromov je  zakázané používanie chemických prostriedkov, priemyselných hnojív, mechanické poškodzovanie stromov, zber kvetov, zakladanie ohňa, pribíjanie reklamných a propagačných materiálov, sypanie smetí a akákoľvek činnosť, ktorá by poškodila chránené stromy alebo obmedzovala ich ďalší rast a vývoj.

Zdroj: http://npslovenskykras.sopsr.sk/osetrenie-chranenych-stromov-lipy-v-rochovciach/

Všetky správy

Apríl

Počuli ste, že...