Štátna ochrana prírody je spoluautorom výtvarného diela

Štátna ochrana prírody je spoluautorom výtvarného diela

V českej Opave sa už 61 rokov uskutočňuje festival Bezručova Opava, ktorý má v tomto roku tému „Československé inspirace“. Jeho súčasťou je aktuálne aj Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky.

Banskobystrický výtvarník Miroslav Brooš oslovil svojich známych z bývalého Československa a okrem nich aj Štátnu ochranu prírody (ŠOP) SR a vyzval ich na participáciu na výstave pre tento festival:

„V kontexte témy festivalu by som rád zrealizoval v rámci autorskej výstavy inštaláciu participatívneho charakteru „Darovanie... zeme“ z môjho dlhodobého  cyklu „Prenášanie zeme“. Chcel by som vás poprosiť aby ste vybrali vo svojom okolí špecifické miesta a z nich mi poslali vzorky zeme. K takýmto miestam sa môžu spájať špecifické príbehy. Poprosil by som vás, ak je to možné, aby ste mi ich napísali a poslali spolu so vzorkami zeme a názvom miesta odkiaľ pochádzajú vaše darované vzorky.“

ŠOP SR výzvu prijala a prostredníctvom svojich organizačných jednotiek zozbierala spolu 40 vzoriek zeme a poskytla ich p. Broošovi na spracovanie, aby sa stali súčasťou spomínanej „site specific“ inštalácie. Koncepcia spracovania a inštalácie týchto vzoriek sa v tvorivom procese prípravy viackrát menila, a to aj v súvislosti s formou dodaných vzoriek. V záujme priblíženia slovenských chránených území prevažne českým návštevníkom sme sa rozhodli uviesť krátku, výstižnú charakteristiku všetkých organizačných jednotiek ŠOP SR (národné parky, chránené krajinné oblasti a regionálne centrum ochrany prírody), ktoré darovali vzorky zeme, vrátane zoznamu lokalít, z ktorých bola zem darovaná. Štátna ochrana prírody pravdepodobne prvýkrát participovala na tvorbe výtvarného diela a stala sa aj podľa slov Miroslava Brooša jeho spoluautorkou.

Festival 61. Bezručova Opava i vernisáž výstavy Miroslava Brooša Darování...země otvoril v septembri v Dome umenia – Kostole sv. Václava v Opave primátor Opavy Ing. R. Křupala, výstavu uviedla kurátorka PhDr. A. Vrbanová, PhD.

Inštalácia objektov zo vzoriek zeme darovaných ŠOP SR tvorí samostatnú časť výstavy umiestnenú v átriu Domu umenia v Opave, ktorého podlaha je pokrytá súvislou vrstvou zeme. Miroslav Brooš spracoval vzorky do objektov pripomínajúcich pomerne uzavreté hniezda, ktoré boli najprv umiestnené na zemi. Súčasťou vernisáže bolo aj premiestňovanie niektorých objektov na jemné a vratké kovové konštrukcie. Táto inštalácia symbolizuje krehkosť i tajomnosť samotnej prírody. Príbehy sú v nej nahradené krátkou charakteristikou veľkoplošných chránených území, z ktorých boli darované vzorky zeme. Samotné objekty sú v rámci výstavy typovo odlišné od objektov vytvorených zo zeme iných darcov.

Výstavu Miroslav Brooš: Darování...země môžete navštíviť v Opave do konca októbra 2018.

M. Šedík, in.: Miroslav Brooš / Otvorený ateliér „Cyklus Prenášanie zeme, kde inštalácia Darovanie zeme patrí, obsahuje atribúty procesuálnosti a pominuteľnosti. Inštalácia a objekty s darovanou zemou prejdú viacerými fázami premien. Objekty inštalácie sa postupne budú pretvárať. Zem z objektov bude prenesená do exteriéru a postupne sa bude vracať naspäť do prírody a naberať vlahu nového miesta. Po tomto akte Darovania Zemí v inštalácii zostanú len prázdne otvorené formy, ktorých naplnenie obsahom záleží na divákoch a bohatosti ich predstavivosti a pamäte. Takto zem súvisí s miestom, krajinou a nepriamo s ľudskou pamäťou a zabúdaním.....“

Zem autorovi výtvarného diela darovali: Správy NP Muránska planina, NP Slovenský kras, PIENAP, NAPANT, NP Veľká Fatra, CHKO Ponitrie, CHKO Cerová vrchovina, CHKO Poľana, CHKO Strážovské vrchy, CHKO Východné Karpaty, CHKO Vihorlat, CHKO Latorica, CHKO Horná Orava, CHKO Malé Karpaty, CHKO Štiavnické vrchy a RCOP Prešov.

Autor textu a fotografií: Dagmar Čumová, ŠOP SR

Všetky správy

Jún

Počuli ste, že...