Národný park Poloniny obhájil Európsky diplom

Národný park Poloniny obhájil Európsky diplom

Národný park (NP) Poloniny rozprestierajúci sa na severovýchode Slovenska obhájil prestížne medzinárodné ocenenie – Európsky diplom (ED) Rady Európy pre chránené územie (EDPA). Udialo sa tak na zasadnutí expertov vo francúzskom Štrasburgu, kde boli prítomní zástupcovia Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR).

Po hodnotiacej misii nezávislého experta profesora Michaela Ushera, ktorý bol vlani v auguste priamo v území národného parku Poloniny, sa vypracovala správa a návrhy podmienok tak, aby skupina znalcov na zasadnutí v Štrasburgu rozhodla resp. nerozhodla o udelení ED pre toto územie aj na ďalšie desaťročné obdobie. Ministerstvo životného prostredia SR a Štátna ochrana prírody SR vyvinuli maximálne úsilie, aby sa obhajoba podarila, a to najmä schválením Programu starostlivosti o NP Poloniny na roky 2017 až 2026.

Európsky diplom bol Poloninám prvýkrát udelený pred 20 rokmi, naposledy bola jeho platnosť obnovená v júni 2012. Tentoraz Michael Usher zdôraznil, že národný park na severovýchode Slovenska je územím s vysokou biodiverzitou a s európsky významnými lokalitami, pričom skupine expertov EDPA odporučil udeliť tento diplom na ďalších desať rokov, teda do 18. septembra 2028 za týchto podmienok:

- vypracovať  podrobnú správu o implementácii všetkých 52 úloh  z Akčného plánu a zaslať ju Rade Európy do 31. decembra 2021

- začať pripravovať nový Program starostlivosti (PS) a Akčný plán o NP Poloniny v termíne do 31. decembra 2021 tak, aby ho mohla schváliť vláda Slovenskej republiky a aby mohol platiť hneď po uplynutí platnosti súčasného PS

- vyčleniť požadované finančné zdroje a ľudské kapacity na implementáciu  PS o NP Poloniny, aby sa dosiahli určené výstupy Programu starostlivosti 

Rada Európy pre chránené územia si vyžaduje plnenie manažmentových opatrení. Pôjde o konkrétne úlohy, ktoré sú opísané v spomínanom programe starostlivosti. Súčasťou záverečnej správy sú aj odporúčania. „Musíme vypracovať prioritný plán preklasifikovania lesných pozemkov vo vlastníctve štátu z tretieho stupňa do štvrtého, ide tu o manažment prostredníctvom výberkového  hospodárskeho spôsobu, a piateho stupňa ochrany, kde sa navrhuje bez zásahový manažment. Treba podporiť neštátnych vlastníkov lesných pozemkov, aby ich preklasifikovali do 3. a 4. stupňa ochrany. Vykonávať musíme manažment lúk, okrem tých, ktoré sú súčasťou lokality UNESCO, prostredníctvom vypásania dobytkom alebo kosením a odstraňovaním biomasy z lokality. Na území národného parku je potrebné vypracovať stratégiu rozvoja turizmu, ďalej databázu budov a iných objektov, ktoré majú kultúrny význam a v spolupráci s ostatnými stakeholdrami podporovať programy ich obnovy. Nevyhnutná je i spolupráca s ďalšími krajiny, ktoré sú súčasťou lokality UNESCO - Staré bukové pralesy a bukové lesy Karpát a iných regiónov Európy, ako aj s Bieszczadskym národným parkom v Poľsku, CHKO Východné Karpaty a CHKO Vihorlat,“ ozrejmil odporúčania EDPA riaditeľ Správy NP Poloniny (ŠOP SR) Mário Perinaj

Hovorca Ministerstva životného prostredia SR Tomáš Ferenčák dodáva: „Viaceré úlohy nie sú nové. Veľmi dôležitá bude súčinnosť rezortov, ktoré sú zodpovedné za starostlivosť o lesy a rozvoj turizmu. Dôležité bude pripraviť a implementovať projekt na realizáciu programov starostlivosti o NP Poloniny za pomoci štrukturálnych fondov EÚ.“

Národný park Poloniny s rozlohou 29.805 hektárov tvorí spolu s priľahlým chráneným územím Poľska a Ukrajiny prvú trilaterálnu biosférickú rezerváciu na svete a aktuálne druhú najväčšiu. Najznámejší a svojou rozlohou na Slovensku najväčší je tu prales Stužica - Bukovské vrchy, ktorý je spolu s ďalšími časťami tohto územia zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Raritou v Poloninách je tiež prítomnosť zubra hrivnatého vo voľnej prírode.

Autormi fotografií sú: Miroslav Buraľ a Milan Piroš.

Všetky správy

December

Počuli ste, že...