Úspešný zimný monitoring veľkých šeliem v Malej Fatre

Úspešný zimný monitoring veľkých šeliem v Malej Fatre

V januári zrealizovala Štátna ochrana prírody SR - Správa Národného parku Malá Fatra a Fatranský spolok už III. ročník Zimného monitoringu veľkých šeliem. Do terénu vyrazilo 89 ľudí, ktorí prešli 45 trás v celkovej dĺžke 360 km. Zisťovali sa pobytové znaky šeliem (stopy, trus, korisť), pri nájdení čerstvého trusu sa tento odobral na genetický výskum.

Mapovanie prebehlo formou prechádzania stanovených úsekov za účelom zdokumentovania pobytových znakov veľkých šeliem (stopy, trus, korisť). Skúsenejší mapovatelia (napr. účastníci predchádzajúcich ročníkov) zbierali aj DNA materiál. Dĺžky úsekov sa pohybovali od cca 3 do 15 km. Na akciu sa prihlásilo 97 ľudí, do terénu napokon vyrazilo 89. Monitoring nabral jemný nádych medzinárodnej akcie, pretože okrem Slovákov a Čechov sa na akcii zúčastnili aj jeden Poliak, Rus a Francúz.

Po skončení monitoringu sa uskutočnil na Správe NP Malá Fatra seminár o veľkých šelmách. Zúčastnilo sa ho 72 poslucháčov. Vypočuli si príspevky o metodike monitoringu a doterajších výsledkoch k medveďovi hnedému (Michal Kalaš), k vlkovi dravému (Ľubo Hrdý a Tomáš Flajs), o rysovi ostrovidovi (Martin Duľa) a k mačke divej (Tomáš Flajs). Zaujímavým spestrením bola prezentácia Pavla Hulvu z Karlovej Univerzity v Prahe o zbere biologického materiálu v teréne a následnom genetickom výskume. Prednášky uzavrel Michal Bojda z Hnutí Duha (ČR) s prezentáciou o tajoch a ťažkostiach migrovania šeliem na slovensko - českom pohraničí.

V noci pred plánovaným celodenným monitoringom napadlo niekoľko cm snehu, takže ráno čakali na mapovateľov len najčerstvejšie stopy šeliem, čo do istej miery skomplikovalo monitorovanie. Obavy vyplývajúce z nočného sneženia a zakrytia celej ,,histórie" na snehu sa rozplynuli tesne pred obedom ohlásením prvých stopových dráhach vlkov aj rysov.

Po spracovaní všetkých prijatých správ z monitoringu vznikla zaujímavá mozaika pohybov zvierat v území. V národnom parku Malá Fatra boli potvrdené ,,známe" vlčie svorky. Jednu zistili tri skupiny mapovateľov. Zhodli sa na počte troch jedincov. Svorka sa pohybovala v juhozápadnej časti parku. Druhá svorka bola naopak na východnej strane územia. Aj tu boli zistení traja vlci. Spestrením a súčasne komplikáciou vyhodnocovania bolo opakované sledovanie samostatne sa pohybujúcich vlkov. Takto boli potvrdení jedinci na troch vzdialených trasách. V ochrannom pásme bola zistená existencia dvoch svoriek. Pri ,,oravsko- kysuckej" svorke potešil vôbec fakt, že sa vlci začali ukazovať v území, kde dlhšiu dobu zistení neboli. Ďalší dvaja jedinci boli zistení na hranici v západnej časti ochranného pásma. Pri druhej päťčlennej rodine sa v neďalekom okolí zistil ešte jeden samostatne sa pohybujúci vlk. Dôležitým zistením pred zimným monitoringom bolo, že táto svorka nebrložila dva roky, až v roku 2017 sa jej podarilo vyviesť mladé.

Rysa ostrovida potvrdili v národnom parku Malá Fatra štyri skupiny mapovateľov. Tri jedince sa pohybovali v západnej časti územia, štvrtý v jeho východnej časti. V ochrannom pásme sa potvrdili tri jedince, pričom všetky sa pohybovali v jeho východnej časti.

Medveď bol zistený len na jednej lokalite. Jedinec sa pohyboval okolo krmoviska zveri v južnej časti národného parku. Mačka divá ostala opäť zahalená rúškom tajomstva. Pri lepších snehových podmienkach sme očakávali výskyt aspoň na dvoch lokalitách, ktoré sa však nepotvrdili.

Tretí ročník zimného monitoringu sprevádzali náročné klimatické podmienky, ktoré preverili stopárske schopnosti účastníkov. Monitoring opäť potvrdil záujem verejnosti o problematiku ochrany veľkých šeliem.

Informácie sme čerpali z webu Fatranského spolku - malafatra.org

FOTO: Zdroj Fatranský spolok – malafatra.org

Všetky správy

Február

Počuli ste, že...