Medzinárodné sčítanie vodného vtáctva

Medzinárodné sčítanie vodného vtáctva

Už tento víkend 13. a 14. januára sa uskutoční v poradí 52. medzinárodné zimné sčítanie vodného vtáctva na Slovensku. V súčasnosti ide takmer o celosvetový program, do ktorého je zapojených vyše 100 krajín. Koordinátorom programu je organizácia Wetlands International so sídlom v Holandsku.

Hlavným cieľom je získavať kvalitatívno-kvantitatívne údaje o výskyte zimujúceho a migrujúceho vodného vtáctva, identifikovať dlhodobé trendy a distribúciu. Systematickým sčítaním sa získavajú aj cenné poznatky na odhadnutie významnosti jednotlivých lokalít zimovania pre populácie sledovaných druhov vtákov.

Aj keď v Európe sa s pravidelným sčítaním vodného vtáctva začalo už v roku 1967, systematické sčítanie vodných vtákov na Slovensku je realizované od roku 1991.

Sčítanie je koordinované prostredníctvom regionálnych koordinátorov, pričom celé územie Slovenska je rozdelené na 20 regiónov. Jednotliví mapovatelia sčítavajú presne vymedzené úseky tečúcich vôd a vodné nádrže. Pri poslednom sčítaní v januári 2017 bolo na Slovensku zaznamenaných viac ako 150 tisíc jedincov vodných vtákov patriacich k 56 rôznym druhom.

Vzhľadom na dlhodobosť fungovania predmetného programu za veľmi cenné treba považovať údaje o trendoch početnosti a areálových trendoch vodných a na vodu viazaných druhov vtákov. Tieto údaje je možné ďalej využiť napríklad aj pri analýzach vplyvu klimatických zmien alebo niektorých disturbančných faktorov na vybrané druhy vodných vtákov. Z hľadiska ochrany prírody sú získané informácie o distribúcii a početnosti vodných vtákov veľmi dôležité, kľúčový je ich význam pri posudzovaní antropických vplyvov na vodné ekosystémy, návrhu manažmentu území ako aj vytváraní sústavy chránených území (najmä chránených vtáčích území patriacich do sústavy NATURA 2000) na ochranu diverzity vodných a na vodu viazaných druhov vtákov.

Do budúcnosti by bolo vhodné dohodnúť s užívateľmi poľovných revírov termíny spoločných poľovačiek na vodné vtáky tak, aby nedochádzalo k stretu záujmov resp. znemožneniu sčítavania v hlavnom sčítacom termíne na vybraných úsekoch vodných tokov alebo vodných nádrží.

Spracovala: Ing. Andrea Lešová, PhD.

Foto: Miloš Balla

Všetky správy

December

Počuli ste, že...