Oslávili sme Medzinárodnú noc netopierov 2017

Oslávili sme Medzinárodnú noc netopierov 2017

Posledný augustový víkend každoročne patrí Medzinárodnej noci netopierov (International Bat Night). Tento rok, 21. ročník podujatia, ktoré vyhlasuje od roku 1997 sekretariát Dohody o ochrane európskych populácií netopierov (The European Bat Agreement, EUROBATS) so sídlom v Bonne, pripadol na 26. - 27. august. V tomto roku je na stránke EUROBATS zaregistovaných 23 štátov so 69 podujatiami ako sú rôzne semináre, prednášky, výstavy, exkurzie, ukážky výskumu netopierov a iné.

Cieľom podujatí je propagácia významu a ochrany netopierov u širokej verejnosti, pretože netopiere u ľudí často vzbudzujú neopodstatnené obavy (napr. že naše netopiere cicajú krv, alebo sa zapletajú do vlasov). Medzinárodná noc netopierov má  pomôcť prekonať bariéry medzi človekom a netopiermi poskytnutím čo najlepších informácií a poznatkov o nich. Je to dôležité aj z dôvodu, že netopiere neraz využívajú ľudské stavby pre svoj život a tak dochádza k častým kontaktom s človekom.

noc s netopiermi

SÚ NETOPIERE AJ V MESTÁCH?

Žijú s nami v našich mestách, na našich sídliskách už dlhé roky, a predsa o ich existencii často ani netušíme. Netopiere dlhodobo využívajú rôzne objekty vytvorené človekom. Sami si úkryty vytvoriť nedokážu. Príkladom sú konštrukcie panelových domov, ktoré netopierom ponúkajú veľa vhodných úkrytov – štrbiny medzi panelmi a rôzne vetracie otvory im pripomínajú ich pôvodné úkryty v skalných puklinách a v dutinách starých stromov. Osídľujú aj podkrovia kostolov, ktoré kvôli pokoju a vhodnej mikroklíme sú vyhľadávaným miestom na výchovu mláďat.

Sťahovanie netopierov do ľudských sídlisk zapríčinil čiastočne aj samotný človek tým, že dlhodobo odstraňuje z lesov staré bútľavé stromy, v ktorých sa netopiere ukrývajú. V súčasnosti by zánik „panelákových“ populácií mohol vážne ohroziť viaceré druhy netopierov.

Druhy využívajúce panelové domy a podkrovia

Najčastejšie sa v panelových domoch vyskytuje raniak hrdzavý. Je to hrdzavohnedý netopier s dĺžkou tela 6 – 8 cm a s rozpätím krídel až 35 cm. Často sa hlasno ozýva nápadnými zvukmi, ktoré sú počuteľné aj ľudským uchom. Lieta veľmi rýchlo a vysoko vo voľnom priestore, často aj počas dňa. Dokáže uloviť aj veľké chrobáky ako napr. chrústa. Na sídliskách sa zvyčajne ukrýva v rôznych vetracích otvoroch a v štrbinách medzi panelmi.

Večernica malá je druhým najčastejšie nachádzaným netopierom na našich sídliskách. S veľkosťou tela len 3,5 – 5 cm a s rozpätím krídel do 20 cm patrí k našim najmenším netopierom. Má hnedé až sivohnedé sfarbenie. Ako vhodný úkryt im postačí aj škára medzi panelmi, priestor pod okenným parapetom alebo pod plechom na fasáde či streche budovy.

Podkrovné priestory, veľké a nerušené strechy kostolov a historických budov sú vhodné pre netopiera veľkého a podkovára malého, vzácnejšie aj podkovára veľkého, podkovára južného a netopiera brvitého. Štrbiny pod plechom a medzi doskami využívajú dva druhy ucháčov, ktoré sú charakteristické dlhými ušnicami, a tiež aj večernica malá a večernica pozdná.

Raniak hrdzavý, autor: Mnolf – Photo taken in Rum, Austria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=872955 

Podkovár veľký, autor: J. Kilík

Ucháč svetlý, autor: P. Kaňuch

Ohrozenie netopierov - rekonštrukcie a zatepľovanie budov

Hlavným ohrozením v súčasnosti je čoraz častejšie zatepľovanie a rekonštrukcia panelových domov na celom Slovensku, ktoré sa často  vykonávajú aj v čase výchovy mláďat netopierov. Netopiere sú tak uväznené v štrbinách pod izolačnou vrstvou a odsúdené na pomalú smrť hladom a smädom.

Ak o prítomnosti netopierov v panelovom dome vieme, je potrebné na to upozorniť stavbárov. Podľa § 127 stavebného zákona č. 50/1976 Z.z. má stavebná firma a stavebník povinnosť ohlásiť nález chráneného živočícha akým sú netopiere, stavebnému úradu a orgánu ochrany prírody. Výskyt netopierov v bytovom dome pri jeho rekonštrukcii je potrebné ohlásiť aj Štátnej ochrane prírody SR alebo príslušnému okresnému úradu. Stavba by sa mala prerušiť pokým nedôjde k realizácii opatrení na ochranu netopierov. Podľa  zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva tento zákon sú netopiere chránené živočíchy. Spoločenskú hodnotu netopierov stanovuje vyhláška č.24/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, podľa ktorej napríklad hodnota večernice malej je 460 eur, alebo raniaka hrdzavého 230 eur. Preto odstránenie netopierov zo štrbín a úkrytov, vyznačenie miest s ich výskytom a iné opatrenia môže vykonávať len odborník, ktorý je držiteľom výnimky zo zákona o ochrane prírody a krajiny oprávňujúcej manipuláciu s chránenými živočíchmi a ich úkrytmi. Je potrebné zachovať prístup netopierov aspoň do časti ich úkrytov alebo v prípade, že ich výskyt je zo zdravotných alebo hygienických dôvodov neprípustný, vytvoriť im náhradné úkryty.

Náhradné úkryty - inštalácia búdok

Investor, prípadne realizátor stavebnej činnosti zabezpečí vytvorenie náhradných hniezdnych možností pre netopiere, a to buď ponechá prístupné vetracie otvory, alebo inštaluje špeciálne búdky do zateplenej fasády. Búdky sa odporúča inštalovať na miestach, kde nebude dochádzať k ich rušeniu (min. 1,5 m od okien, najvhodnejšie na štítové steny bez okien, na schodiskové/ výťahové šachty a pod.) a ponechať voľné miesto pred búdkou v okruhu 5 m pre výlet a odlet netopierov.

Príklady riešení (zdroj Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku)

Rimavská Sobota - nahradenie pôvodných úkrytov búdkami v zateplení

 

Banská Bystrica - vyvesenie búdok na fasádu

Prešov - ponechanie otvorov v atike po zateplení

 

ČO ROBIŤ AK ZATEPĽUJETE PANELOVÝ DOM A NEVIETE ČI SÚ TAM NETOPIERE?

Ak plánujete zatepľovanie bytového domu, špárovanie alebo rekonštrukciu strechy, požiadajte odborníkov o vykonanie kontroly, či sa v dome nenachádzajú netopiere. Vyhnete sa tak prípadným zbytočným komplikáciám a zdržaniam počas stavebných prác.

O pomoc je možné požiadať nasledovné organizácie:

  • Štátnu ochrana prírody SR
  • Príslušný okresný úrad
  • Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku

Viac informácií ako postupovať nájdete na stránke Spoločnosti pre ochranu netopierov  na Slovensku  http://netopiere.sk/sk/page/rekonstrukcie_budov.html

ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SR PROSTREDNÍCTVOM SVOJICH ORGANIZAČNÝCH ÚTVAROV PRIPRAVILA K  MEDZINÁRODNEJ NOCI NETOPIEROV RÔZNE PODUJATIA.

Správa PIENAP v spolupráci so Spoločnosťou pre ochranu netopierov na Slovensku uskutočnila 2. augusta pre verejnosť už 6. ročník Noci netopierov v Pieninách na nádvorí múzea Červeného Kláštora. Besedu o netopieroch si prišlo vypočuť približne 100 návštevníkov. Okrem prednášky sa uskutočnilo premietanie filmu a ukážka odchytu netopierov do siete. Návštevníci bližšie spoznali podkovára malého žijúceho v pivničných priestoroch múzea. Pre deti bola pripravená tvorivá dielňa, v ktorej si vyrobili masku, alebo vymaľovali netopierov.

Správa Národného parku Malá Fatra a Škola ochrany prírody vo Varíne zrealizovali 8. septembra v spolupráci so Spoločnosťou pre ochranu netopierov na Slovensku, Krajským kultúrnym strediskom v Žiline, Krajskou hvezdárňou v Žiline a  Občianskym združením Tilia pre širokú verejnosť už siedmy krát podujatie Noc s netopiermi. Uskutočnilo sa pri pozorovateľni Krajskej hvezdárne na Malom diele v Žiline, kde prebehla prednáška o živote netopierov, premietanie filmu Netopiere, počúvanie zvukov netopierov prostredníctvom bat-detektora a deti si vyrobili netopierie čelenky, či lúštili rébusy. Návštevníci podujatia si mali možnosť vypočuť aj prednášku pracovníkov hvezdárne a pozorovať nočnú oblohu.

Správa Národného parku Slovenský kras uskutočnila 13. septembra v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach, Správou Jasovskej jaskyne a Spoločnosťou pre ochranu netopierov na Slovensku už jedenásty krát podujatie Noc netopierov v Jasove pri Jasovskej jaskyni. Pripravené boli aktivity pre najmenších, prezentácia „Netopiere Jasova ako ich nepoznáte“, detektoring, premietanie filmu a odchyt netopierov pri Starom vchode.

Prezentácia Martina Ceľucha zo Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku v Múzeu Červený Kláštor

Prezentácia Martina Ceľucha zo Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku v Múzeu Červený Kláštor, autor foto: K. Kisková.

V rámci tvorivej dielne si deti vyrábali masku netopiera.

V rámci tvorivej dielne si deti vyrábali masku netopiera, autor foto: K. Kisková.

Veríme, že i tieto podujatia pomohli verejnosti vybudovať si  pozitívny vzťah k netopierom ako k málo poznaným chráneným živočíchom.

Spracovala:

Miriam Balciarová, Ing., ŠOP SR, oddelenie environmentálnej výchovy

Zdroj: 

http://www.eurobats.org/international_bat_night

http:// netopiere.sk/sk

http://netopiere.sk/sk/page/rekonstrukcie_budov.html

http://www.batcon.org/

www.bat-man.sk

Všetky správy

Júl

Počuli ste, že...