Nórsky projekt má prispieť k rozvoju mäkkého turizmu na východe Slovenska a Ukrajine

Nórsky projekt má prispieť k rozvoju mäkkého turizmu na východe Slovenska a Ukrajine

Objekty mäkkého turizmu, vyčistené chodníky, nové edukačné tabule, rôzne informačné materiály pre turistov a ďalšie aktivity sa počas poldruha roka realizovali v rámci nórskeho projektu Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj v prihraničnom území na slovenskej a ukrajinskej strane. Prijímateľom grantu bola Štátna ochrana prírody SR, pričom podstatná časť podpory rozvoja ekoturizmu sa sústredila do Národného parku Poloniny, potom do Užanského národného prírodného parku na Ukrajine a sčasti aj do Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat na východe Slovenska. Vykonal sa tu rozsiahly manažment biotopov, vypracovaná bola stratégie rozvoja mäkkého cestovného ruchu v rámci obcí Uličskej doliny a Veľkobereznianskeho regiónu na oboch stranách hranice zúčastnených štátov. Vyškolili sa stakeholdri a strážcovia prírody zo Slovenska a Ukrajiny, ktorí tak budú môcť využívať odborné skúsenosti z Nórska v rozvoji ekoturizmu a ekovýchovy. V rámci tohto projektu sa zorganizovalo aj viacero tematických workshopov a iných podujatí.

Projekt mal definovaných viacero cieľov. Predovšetkým išlo o podporu príležitostí a podmienok pre alternatívny regionálny rozvoj na báze mäkkého cestovného ruchu . Preto sa  v siedmich obciach (Nová Sedlica, Zboj, Kolbasov, Ruský Potok, Topoľa, Runina a Príslop) postavili na základe požiadavky Spoločenstva obcí mikroregiónu Uličská dolina (SOMUD) objekty mäkkého turizmu. „Budú stále otvorené. Turista v nich nájde propagačné materiály o území, turistickú mapu, skrátka dostane prvotnú informáciu o miestnych prírodných a kultúrnych hodnotách,“ hovorí riaditeľ NP Poloniny Mário Perinaj.

Túto aktivitu realizovalo priamo Spoločenstvo obcí mikroregiónu Uličská dolina, jeho predseda a zároveň starosta obce Zboj Ladislav Ladomirjak dodal: „Verím, že Uličskej doline zaťaženej piatym stupňom ochrany a Schengenskou hranicou prinesie tento nórsky projekt výhody. Začíname hľadať spoločnú reč. Dokázali sme sa zhodnúť na spoločnej prezentácii doliny, aby sme pomohli domácim výrobcom. Napríklad už dnes si viem predstaviť, že drevené domčeky mäkkého turizmu poslúžia včelárom či syrárom aby mohli ponúknuť turistom med či korbáčiky. Mohli by sme vytvoriť aj vlastnú značku ekologického poloninského medu.“

Aj na ukrajinskej strane v Užanskom národnom prírodnom parku boli postavené štyri objekty mäkkého turizmu, konkrétne v oblastiach Lubne, Stužice, Žornave a Stryčave. Zároveň sa v Stužici realizovala aj dodatočná aktivita projektu – táborový areál.

Do projektového územia na oboch stranách hranice sú v týchto dňoch distribuované stovky informačných materiálov pre turistov - rôzne brožúry, pohľadnice, magnetky a pod. osadilo sa tu viac než desať nových trojjazyčných edukačných tabúľ, údržbou prešlo zhruba 40 km turistických chodníkov priamo v Uličskej doline. Za účelom prilákania návštevníkov do NP Poloniny, Užanského národného prírodného parku a CHKO Vihorlat bude počas augusta distribuovaná moderná filmovo-dokumentačná Diaporama.

Na zlepšení možností rozvoja eko-turizmu v týchto oblastiach sa už aktívne podieľajú vyškolení stakeholdri a strážcovia prírody s cieľom zvýšiť štandard a úroveň dostupnosti poskytovaných služieb pre turistov. Využívajú pritom nadobudnuté skúsenosti a vedomosti v rozvoji ekoturizmu a ekovýchovy z Nórska.

Projekt Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj bol realizovaný od októbra 2015 vďaka finančnej podpore z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programovej oblasti Cezhraničná spolupráca. Do projektu sa okrem prijímateľa grantu Štátnej ochrany prírody SR zapojili aj dvaja nórski partneri – Nórsky inštitút pre bioekonomický výskum (NIBIO) a Národná park Varanger. Obaja nórski partneri pomáhali zúročiť nórske skúsenosti z cezhraničnej spolupráce v projekte slovensko-ukrajinskej spolupráce. Know-how partnera má prispieť v najbližšom období k rozvoju ekoturizmu v regióne a k rozvoju environmentálnej výchovy na Slovensku a Ukrajine a k inšpirácii pre zapojenie miestnych komunít do manažmentu ochrany prírody.

Ďalšími partnermi projektu boli na Ukrajine Užanský národný prírodný park a Fond rozvoja ekoturizmu v Užanskej doline. V Slovenskej republike Výskumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity, Nadácia na ochranu biodiverzity Karpát a Spoločenstvo obcí mikroregiónu Uličská dolina.

Projekt v troch krajinách ponúkol 11 priamych a 30 nepriamych pracovných miest. Pôvodne mal trvať dva roky, no keďže sa s jeho realizáciou začalo neskôr, z plánovaného objemu finančných prostriedkov za takmer 900 tisíc eur sa vyčerpalo viac než 700 tisíc eur. Nórske kráľovstvo prispelo 85 percentami tejto sumy, slovenská strana pätnástimi.

„Granty EHP a Nórska – Spoluprácou k spoločným hodnotám“

Všetky správy

Júl

Počuli ste, že...