31. júla majú sviatok strážcovia prírody

31. júla majú sviatok strážcovia prírody

SVETOVÝ DEŇ STRÁŽCOV PRÍRODY má poukázať na profesionálnu prácu strážcov chránených území pri ochrane svetového prírodného a kultúrneho dedičstva. Sú to práve strážcovia, ktorí stoja v prvej línii v boji za ochranu prírody a životného prostredia, či záchrany miznúcich druhov rastlín a zvierat. Svetový deň strážcov ponúka šancu podporiť ich životne dôležitú prácu, ktorá sa pohybuje od praktickej starostlivosti o chránené územia až po vzdelávanie. Tento deň je aj spomienkou na strážcov zabitých alebo zranených pri výkone svojej práce v teréne na celom svete a podpore rodín a pozostalých po strážcoch. V rokoch 2009 až 2017 bolo zabitých napr. pri dopravných nehodách, zvieratami, pytliakmi, pašerákmi slonov a dreva celkovo 740 strážcov - 264 v Afrike a 22 v Európe (podľa údajov IRF).

Rangeri, strážcovia v rôznych krajinách sveta si už začiatkom deväťdesiatych rokov uvedomovali, že pre záchranu integrity prírodných a kultúrnych zdrojov je dôležitá vzájomná spolupráca. V roku 1992 rangerské asociácie USA a Veľkej Británie na spoločnom zasadnutí vytvorili Medzinárodnú federáciu rangerov (International Ranger Federation, IRF).

Svetový deň strážcov sa každoročne koná 31. júla a podporuje ho 63 členských združení Medzinárodnej federácie rangerov (International Ranger Federation, IRF), Nadácia tenkej zelenej línie (The Thin Green Line) ale i organizácie, jednotlivci a školy, ktorí podporujú prácu strážcov a členov IRF na celom svete. Prvý Svetový deň strážcov sa uskutočnil v roku 2007 pri príležitosti 15. výročia založenia IRF. Na celom svete sa konajú mnohé podujatia vrátane terénnych exkurzií a premietania dokumentárneho filmu Nadácie tenkej zelenej línie.

Z posolstva prezidenta IRF Seana Willmora a riaditeľa Nadácie tenkej zelenej línie vyberáme: Tento rok oslávime 25 dôležitých rokov Medzinárodnej federácie Rangerov (IRF). Avšak pravdou je, že IRF je len taká silná ako sú silní jej členovia. Chválim všetkých tých strážcov, ktorí udržiavajú svoje združenia aktívne a fungujúce. Žiadam tých strážcov, ktorí ešte nie sú aktívnymi členmi asociácie strážcov, aby sa so strážcami vo svojej oblasti začali stretávať a aby sa stali aktívnymi členmi asociácie. Pomôžte vašej asociácii strážcov a IRF k ešte silnejšiemu hlasu a obhajovaniu vašej profesie a vášho poslania.“

Svetový deň strážcov aktívne podporuje aj Dr. Jane Goodall, ako veľvyslankyňa Nadácie tenkej zelenej línie (The Thin Green Line), ktorá každoročne prezentuje posolstvo celému svetu o práci strážcov a vyjadruje podporu pozostalým rodinám strážcov.

TU si môžete pozrieť video s posolstvom http://www.internationalrangers.org/world-ranger-day/


ČINNNOSŤ STRÁŽCU ŠTÁTNEJ OCHRANY PRÍRODY SR

Hlavnou  náplňou  práce  strážcu  sú  terénne  aktivity,  pričom  ide  o  široký rozsah  pracovných  úloh. Do kategórie patria činnosti zamerané na monitorovanie fauny a flóry, údržbu obvodového značenia, kontrolné služby súvisiace so sledovaním dodržiavania ustanovení zákona o ochrane prírody a krajiny a  činnosti  praktického  manažmentu.  Špecifická  pozornosť  sa venuje starostlivosti o poranené živočíchy.

Z aktivít zameraných na monitorovanie a mapovanie fauny možno spomenúť najmä tieto: zimné sčítanie vodného vtáctva, monitoring kormoránov na nocoviskách, monitoring chrapkáča poľného, vydry riečnej, kurovitých vtákov, veľkých šeliem a jasoňa červenookého, monitoring výskytu chránených druhov rastlín (najmä orchideí), monitoring biotopov (napr. subalpínske vápnomilné spoločenstvá, mokrade a pod.)

K praktickým terénnym úlohám patrí tiež označovanie chránených území, ktoré slúži na odlíšenie takto vymedzenej plochy priamo v teréne a to buď dvomi pruhmi červenej farby na kmeňoch stromov, alebo formou dreveného hranola s tabuľou so štátnym znakom a kategóriou chráneného územia (národný park, prírodná rezervácia atď.)

Kontrolné služby zamerané na sledovanie dodržiavania zákona o ochrane prírody a krajiny sa upriamujú predovšetkým na tieto druhy porušovania ako poškodzovanie brehových porastov, zásahy do vodných tokov, odvodňovanie mokradí, vjazd a státie motorovým vozidlom, neusmernený pohyb návštevníkov v chránenom územní, zber  lesných  plodov, bivakovanie a stanovanie na nevyhradených miestach.

K praktickým manažmentovým opatreniam prináležia činnosti zamerané na ochranu a zachovanie rastlinných a živočíšnych druhov či celých spoločenstiev. K najvýznamnejším patria napríklad: kosenie, výruby a odstraňovanie biomasy na plochách s výskytom vzácnych druhov flóry, budovanie zábran pri migračných úsekoch obojživelníkov, budovanie reprodukčných lokalít pre obojživelníky, odstraňovanie inváznych rastlinných druhov,  inštalácia hniezdnych podložiek a búdok pre vtáky a adopcie u dravcov a sov.                

Kontrola pohybu návštevníkov mimo vyznačených trás v NPR Chleb, autor: archív NP MF

Oprava značenia NPR Rozsutec, autor: T. Flajs 

ASCHÚS - ASOCIÁCIA STRÁŽCOV CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ SLOVENSKA

Asociácia strážcov chránených území Slovenska (ASCHÚS) je dobrovoľným združením profesionálnych strážcov Štátnej ochrany prírody SR a dobrovoľných členov stráže prírody. V súčasnosti má päťdesiat členov. ASCHÚS je riadnym členom Medzinárodnej federácie strážcov (International Ranger Federation, IRF). V máji 2017 v Litoměřiciach na 4. Európskom kongrese strážcov prírody sa asociácia stala členom Európskej rangerskej federácie (ERF).

Poslaním asociácie je spájať terénnych pracovníkov ochrany prírody, umožniť ich stretávanie s výmenou informácií a skúseností, skvalitniť ich prácu pri výkone povolania a sústavne prispievať k odbornému rastu. Výchovnou a osvetovou činnosťou vplývať na zlepšovanie ekologického povedomia obyvateľstva SR. Realizovať projekty zamerané na ochranu prírody, environmentálnu výchovu a rozvoj členskej základne organizácie.

Výmena skúseností medzi strážcami jednotlivých organizačných jednotiek ŠOP SR, dobrovoľnými členmi stráže prírody i strážcami zo zahraničia sa uskutočňuje najmä prostredníctvom jednotlivých stretnutí a školení. ŠOP SR podporuje činnosť ASCHÚS tým, že umožňuje svojim zamestnancom zúčastňovať sa na podujatiach ASCHÚS. Táto podpora bola vyjadrená v Dohode o spolupráci medzi ŠOP SR a ASCHÚS, ktorá bola v roku 2014 opätovne podpísaná medzi generálnym riaditeľom ŠOP SR Ing. Borošom a prezidentom ASCHÚS Mgr. Harťanským.

Odstraňovanie inváznej rastliny boľševníka obrovského, autor: T. Flajs

Zimný monitoring veľkých šeliem V Malej Fatre, , autor: T. Flajs

OSLÁVTE A PRIPOMEŇTE SI SVETOVÝ DEŇ STRÁŽCOV:

  • Zapálením sviečky a minútou ticha za strážcov, ktorí zomreli pri výkone svojej práce.
  • Zasadením stromu ako vyjadrením pocty všetkým strážcom po celom svete.
  • Porozprávaním sa s rodinou, priateľmi, kolegami a partnermi o práci strážcov.
  • Usporiadaním verejnej akcie venovanej práci strážcov.
  • Vzdelávaním miestnej komunity o význame chránených území na Slovensku a o dôležitej činnosti strážcov v jednotlivých národných parkoch a chránených krajinných oblastí.
  • Pozvaním strážcu z iného parku, alebo chráneného územia, aby ste spolu s Vašimi kolegami sa zdieľali o činnosti strážcu a vymenili skúsenosti.
  • Napísaním, uverejnením článku v miestnych novinách, či lokálnych médiách o Svetovom dni strážcov a ich činnosti.
  • Podporou vyjadrenou vytlačením tohto PLAGÁTU a zverejnením svojej fotky na FCB IRF https://www.facebook.com/432336293455162/posts/1511209962234451 alebo na FCB ŠOP SR https://www.facebook.com/sopsr.sk/


Bavte sa! Oslávte deň strážcov pri ochrane prírodných a kultúrnych pokladov sveta.

Spracovala:

Miriam Balciarová, Ing.; ŠOP SR, oddelenie environmentálnej výchovy

Zdroj:

http://www.internationalrangers.org/world-ranger-day/

http://www.internationalrangers.org/celebrate-world-ranger-day/

http://www.aschus.nfo.sk/news.htm

http://www.aschus.nfo.sk/spolupraca.htm

http://www.sopsr.sk/web/?cl=20

http://www.npmalafatra.sk/news/europsky-rangersky-kongres-2017/

Všetky správy

Júl

Počuli ste, že...