22. mája oslávime Medzinárodný deň biologickej diverzity

22. mája oslávime Medzinárodný deň biologickej diverzity

Medzinárodný deň biologickej diverzity (International Day for Biological Diversity) vyhlásila Organizácia Spojených národov (OSN) v decembri 2000 na Valnom zhromaždení, ktoré rozhodlo, že pamätným dňom (22. máj) bude deň schválenia definitívneho textu Dohovoru o biologickej biodiverzite (Convention for Biological Diversity) v kenskej metropole Nairobi.

Tento deň je oslavou rôznorodosti života na zemi vrátane všetkých druhov rastlín a živočíchov. Slovo biodiverzita označuje rôznorodosť v rámci druhov, ale aj rozmanitosť ekosystémov. Dohovor o biologickej diverzite je jedným z najdôležitejších dohovorov v oblasti životného prostredia. Zároveň je aj zastrešujúcim dohovorom, pretože sa zaoberá všetkými zložkami životného prostredia, vrátane sociálnych a ekonomických aspektov nášho života.

idb logoTohtoročné oslavy Medzinárodného dňa biologickej diverzity sa budú niesť v duchu "Biodiverzita a trvalo udržateľný turizmus".
Na úrovni druhov a ekosystémov je biodiverzita dôležitým základom pre mnohé aspekty cestovného ruchu. Atraktívna krajina a bohatá biologická rozmanitosť výrazne vplýva na zisk z turizmu, čo nevylučuje, že aj politické a ekonomické záujmy môžu prispievať k ochrane biodiverzity. Mnohé otázky, na ktoré sa vzťahuje Dohovor o biologickej diverzite priamo ovplyvňujú sektor cestovného ruchu. Kvalitne riadený sektor cestovného ruchu môže výrazne prispieť k zníženiu hrozieb a k udržaniu, ako aj k zvyšovaniu biologickej rozmanitosti ekosystémov a druhov.

Pohľad na Národný park Malá Fatra od Strážova, autor: T. Flajs
Pohľad na Národný park Malá Fatra od Strážova, autor: T. Flajs

Turizmus je zahrnutý v mnohých z 20 Aichi cieľov Dohovoru o biologickej diverzite (Aichi je mesto v Japonsku, kde boli prijaté jednotlivé stratégie plnenia týchto cieľov do r. 2020). V niektorých ide predovšetkým o zabezpečenie väčšej kontroly a riadenia za účelom zníženie škôd spôsobovaných rozvojom cestovného ruchu. Ďalšie ciele pojednávajú o prínose turizmu k zvyšovaniu verejného povedomia a informovanosti o biodiverzite, chránených územiach, obnove biotopov a angažovanosti lokálnych komunít. Ďalším aspektom, ktorý zahŕňajú ciele je lepšia integrácia biodiverzity a udržateľnosti do rozvojových politík a trhových modelov, ktoré súvisia s cestovným ruchom.

idb logo Téma Medzinárodného dňa biologickej diverzity 2017 poskytuje príležitosť na zvyšovanie verejného povedomia a zavedenie opatrení, ktoré prispejú k trvalo udržateľnému cestovnému ruchu v rámci hospodárskeho rastu a ochrany biodiverzity. Prispieva tiež k prebiehajúcim iniciatívam, akou je Program pre trvalo udržateľný cestovný ruch (The 10 Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns).
Medzinárodný deň biologickej diverzity 2017 úzko súvisí s faktom, že rok 2017 bol vyhlásený ako Medzinárodný rok rozvoja trvalo udržateľného turizmu, ktorý vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov vo svojej rezolúcii č. 70/193 a ktorého lídrom je Svetová organizácia cestovného ruchu OSN.

Oslavy Medzinárodného dňa biologickej diverzity sa tento rok konajú v 12 štátoch ako napr. Anglicko, Francúzsko, Švédsko, India, Mexiko, vrátane Slovenska.

ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SR SA ZAPOJÍ DO OSLÁV PROSTREDNÍCTVOM SVOJICH ORGANIZAČNÝCH ÚTVAROV.

Správa Národného parku Slovenský raj zrealizovala dňa 18. mája pre učiteľov ŽŠ z okresu Levoča metodický deň. Dňa 23. mája uskutoční so žiakmi II. ZŠ na Francisciho ulici v Levoči exkurziu do prírody Levočských vrchov po trase Úloža - Kúty - Levoča.

Správa NAPANT uskutočnila 17. mája pre 1. ročník ZŠ v Predajnej výukový program O bocianoch a žabkách pozostávajúci z prezentácie, pásma aktivít a hier, v rámci ktorých sa deti zoznámili s konkrétnymi druhmi žiab žijúcimi v okolí Predajnej, dozvedeli sa ako a kde žil kedysi v Predajnej bocian biely a čo by sa dalo urobiť aby sa bociany do Predajnej vrátili. Pre 3. ročník ZŠ v Predajnej sa uskutočnil výukový program Lúčna expedícia pozostávajúci z pásma hier a aktivít, v rámci ktorého sa malí výskumníci zoznámili s rôznymi obyvateľmi lúky pri škole z radov hmyzu, či pavúkov.

Dňa 19. mája uskutoční pre 1. ročník ZŠ v Brusne vychádzku do prírody spojenú s poznávaním rastlín a živočíchov a hrami. Dňa 25. mája zrealizuje pre deti všetkých tried MŠ v Nemeckej program Chrobáčiky pozostávajúci z pásma hier, pesničiek a básničiek, ktorého cieľom je zoznámiť a skamarátiť škôlkarov s chrobákmi, mravcami, včelami, či pavúkmi.

Správa PIENAP uskutoční v dňoch od 22. mája do 2. júna v čase od 9:00 do 15:00 hod. pre žiakov a študentov základných a stredných škôl prehliadky prírodovednej expozície Prírody Pienin so sprievodom, ktoré budú spojené s vedomostnými a pohybovými hrami o národných parkov.

Správa TANAP zrealizovala dňa 16. mája pre žiakov 5. - 8. ročníka ZŠ Komenského vo Svite prezentácie o biodiverzite v TANAPe spojené s premietaním filmov a besedou.

Správa Národného parku Malá Fatra a Škola ochrany prírody vo Varíne zrealizuje dňa 19. mája pre deti z MŠ Hôrky terénnu exkurziu do stredovekej dediny na Hrade Strečno, ktorá bude spojená s poznávaním rastlín a živočíchov a pohybovými hrami. Dňa 22. mája uskutoční pre výber žiakov prírodovedného krúžku zo ZŠ v Rajci prezentáciu na tému Bocian biely a praktická starostlivosť o jeho hniezdo, ktorá bude spojená s pozorovaním bociana v Rajci.

Správa Národného parku Poloniny uskutoční dňa 23. mája a 10. júna pre žiakov a pedagógov z MŠ a ZŠ exkurziu s názvom Dvere do Polonín v areáli oddychovo-náučného areálu Dvere do Polonín v Uliči. V rámci programu navštívia zaujímavé miesta chráneného územia spojené s plnením environmentálnych aktivít zameraných na poznávanie biodiverzity tohto kraja.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina pri príležitosti Medzinárodného dňa biodiverzity uskutoční 20. mája pre verejnosť na nádvorí v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci akciu Deň Biodiverzity vrámci podujatia Noc múzeí, na ktorom predstaví diverzitu Cerovej vrchoviny a zrealizuje aktivity a hry pre deti.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty uskutočnila dňa 17. mája pre 25 účastníkov, prevažne z Čiech (odborná verejnosť, pracovníci Ekocentrier, pedagógovia, turistickí sprievodcovia, poľnohospodári zo severných Čiech) exkurziu po náučnom chodníku Okolo Vršatca - koruny Bielych Karpát zameranú na biodiverzitu, starostlivosť o CHÚ a druhy, spoluprácu s miestnymi ľuďmi a obcami. Exkurzia sa konala v rámci projektu vzdelávania VIDIEK 21 - Šetrný turizmus organizovaný Centrom environmentálnych aktivít Trenčín a Střediskom ekologické výchovy SEVER Horní Maršov (ČR).

Spracovali:
Ing. Natália Kubicová, koordinátor medzinárodných dohovorov, ŠOP SR, odbor medzinárodnej spolupráce
Ing. Miriam Balciarová, ŠOP SR, odbor environmentálnej výchovy a propagácie

Zdroj:
https://www.cbd.int/idb/2017/
http://www.tourism4development2017.org/
https://www.cbd.int/idb/2017/celebrations/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne
http://piaristi-pd.eu, http://wikipedia.org

Všetky správy

Apríl

Počuli ste, že...