Slide background

monitoring veľkých šeliem

výskyt

škody

synantropizácia

nebezpečné strety

početnosť

Slide background

monitoring veľkých šeliem

výskyt

škody

synantropizácia

nebezpečné strety

početnosť

Slide background

monitoring veľkých šeliem

výskyt

škody

synantropizácia

nebezpečné strety

početnosť

Databáza monitoringu veľkých šeliem

Vážení občania, lesníci, poľovníci, poľnohospodári, farmári, chovatelia včiel, prevádzkovatelia hotelov, ozdravovní a turistických zariadení, miestne samosprávy, turisti, milovníci prírody, Vám všetkým je určená táto web stránka.

Všetci dobre vieme, že v súčasnosti sa odborná, ale aj laická verejnosť čoraz viac zaoberá otázkou premnoženia veľkých šeliem (medveď hnedý, vlk dravý a rys ostrovid) a tým vzniká v spoločnosti určité napätie a negatívny vzťah k týmto živočíchom.

Z uvedeného dôvodu sa Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky rozhodla rozbehnúť tzv. „Celoslovenský monitoring výskytu veľkých šeliem“, do ktorého sa môže zapojiť každý občan. Tento monitoring bude spočívať v zbieraní všetkých údajov o:

- výskyte a pobytových znakoch veľkých šeliem (priame pozorovanie, trus, odreté stromy, stopy, brlohy ap.),
- pohybe jedincov v blízkosti intravilánov obcí resp. pohyb priamo v intraviláne obce,
- škodách, spôsobených veľkými šelmami (škody na poľovnej zveri, poľnohospodárskej úrode, včelstvách, hospodárskych zvieratách, ovocných sadoch, majetku ap.),
- nebezpečných stretoch človeka s medveďom hnedým.

To znamená, že ak vo Vašom bežnom živote (pri vykonávaní pracovných povinností, potulkách lesom, chove včiel ap.) spozorujete medveďa hnedého, rysa ostrovida alebo vlka dravého, alebo zistíte škodu spôsobenú veľkou šelmou, resp. dôjde k nebezpečnému pohybu medveďa hnedého v blízkosti ľudských sídiel alebo nebezpečnému stretu s ním, môžete to okamžite zaevidovať na tejto stránke.

Pracovníci Štátnej ochrany prírody SR budú túto stránku pravidelne monitorovať a budú tak mať možnosť vzniknuté situácie operatívnejšie riešiť.
Každý, kto prispeje relevantným zápisom do uvedenej databázy, napomôže riešeniu zložitej problematiky manažmentu veľkých šeliem na Slovensku.

Ako vkladať údaje:
Na úvod by sme Vás chceli požiadať, aby ste vypĺňaniu formulárov venovali náležitú pozornosť. Len v takom prípade bude možné zabezpečiť opatrenia na zabránenie negatívnych javov spôsobených veľkými šelmami. Určite Vám to nezaberie vic ako 5 minút času a nám veľmi pomôžete pri riešení problematiky súvisiacej s veľkými šelmami.

V prípade, že vyplníte ktorýkoľvek formulár, je potrebné kontaktovať zamestnancov príslušnej organizačnej jednotky ŠOP SR (buď telefonicky alebo elektronickou poštou). Kontaktné informácie nájdete tu: http://www.sopsr.sk/web/?cl=997
Keď vyplníte formulár a nebudete kontaktovať ŠOP SR, nebude možné údaje overiť a nemôžu byť brané do úvahy pri rozhodovacej činnosti ŠOP SR a MŽP SR.