01 02 03 03

NATURA 2000

Všetky členské štáty Európskej únie sú povinné zapojiť sa do budovania súvislej európskej siete chránených území známej aj pod názvom Natura 2000. Táto povinnosť je zakotvená v základných právnych predpisoch Európskej komisie pre ochranu prírody v smernici Rady č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov a v smernici Rady č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín. Súčasťou uvedených dokumentov sú zoznamy biotopov, rastlín a živočíchov, ktoré sú v európskom merítku natoľko vzácne a ohrozené, že ich zachovanie si vyžaduje osobitnú ochranu.
Pre výber území európskeho významu boli stanovené kritériá, ktoré majú zabezpečiť dostatočné pokrytie najvýznamnejších lokalít s výskytom európsky významných biotopov a biotopov európsky významných druhov rastlín a živočíchov. Zohľadňujú aj prítomnosť národne významných druhov a biotopov a biodiverzitu územia. Pri tvorbe návrhu slovenskej časti siete území európskeho významu sa vychádzalo zo všetkých dostupných aktuálnych botanických, zoologických a lesníckych databáz, z nových mapovaní vykonaných v rámci prípravy siete Natura 2000 a zo známych údajov o požiadavkách na využívanie biotopov.
Z územia patriaceho do kompetencie ŠOP SR Správy Národného parku Veľká Fatra bolo navrhnutých 5 lokalít: Pozri na mape.

SKUEV0147 Žarnovica - Územie európskeho významu

Okres: Turčianske Teplice
Katastrálne územia: Čremošné, Dolná Štubňa
Výmera lokality: 18,387 ha
Nadmorská výška: 525 - 628 m n.m.

SKUEV0147 Zachovalý úsek podhorského toku a riečnych ekosystémov s vyvinutými morfologickými tvarmi (meandre, ramená), brehovou vegetáciou a aluviálnymi mokraďami vytvárajúci veľmi dobré podmienky pre existenciu a rozmnožovanie niektorých vzácnych a ohrozených rastlín a živočíchov, súčasť jadrového areálu výskytu vydry riečnej (Lutra lutra) v povodí rieky Turiec. Bystrinný charakter toku sa tu mení na podhorský.

Biotopy európskeho významu:
Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430)
Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0)

Druhy európskeho významu:
Bezstavovce:
Bystruška potočná (Carabus variolosus)
Fúzač alpský (Rosalia alpina)

Stavovce:
Kunka žltobruchá (Bombina variegata)
Netopier obyčajný (Myotis myotis)
Netopier brvitý (Myotis emarginatus)
Rys ostrovid (Lynx lynx)
Vlk dravý (Canis lupus)
Vydra riečna (Lutra lutra)

Zarnovica.jpg Zarnovica.jpg Zarnovica.jpg

SKUEV0164 Revúca - Územie európskeho významu

Okres: Ružomberok
Katastrálne územia: Liptovská Osada, Liptovské Revúce, Ružomberok
Výmera lokality: 44,656 ha
Nadmorská výška: 528 - 585 m n.m.

SKUEV0164 Zachovalý úsek podhorského toku a riečnych ekosystémov s vyvinutými morfologickými tvarmi (meandre, ramená), brehovou vegetáciou a aluviálnymi mokraďami vytvárajúci veľmi dobré podmienky pre existenciu a rozmnožovanie niektorých vzácnych a ohrozených rastlín a živočíchov, súčasť jadrového areálu výskytu vydry riečnej (Lutra lutra) v povodí rieky Turiec. Bystrinný charakter toku sa tu mení na podhorský.

Biotopy európskeho významu:
Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430)
Penovcové prameniská (7220)
Slatiny s vysokým obsahom báz (7230)
Nížinné a podhorské kosné lúky (6510)

Druhy európskeho významu:
Bezstavovce:
Bystruška potočná (Carabus variolosus)
Fúzač alpský (Rosalia alpina)
Fúzač karpatský (Pseudogaurotina excellens)
Spriadač kostihojový (Callimorpha quadripunctaria)

Stavovce:
Hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio)
Kunka žltobruchá (Bombina variegata)
Mlok karpatský (Triturus montandoni)
Vlk dravý (Canis lupus)
Vydra riečna (Lutra lutra)

Revuca.jpg Revuca2.jpg

SKUEV0238 Veľká Fatra - Územie európskeho významu

Okresy: Banská Bystrica, Dolný Kubín, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice
Katastrálne územia: Dolný Harmanec, Motyčky, Staré Hory, Turecká, Kraľovany, Dulice, Folkušová, Belá pri Necpaloch, Blatnica, Turčianske Jaseno, Krpeľany, Necpaly, Nolčovo, Podhradie nad Váhom, Sklabiňa, Sklabinský Podzámok, Turčianska Štiavnička, Záborie, Hubová, Liptovská Osada, Liptovské Revúce, Ľubochňa, Ružomberok, Stankovany, Mošovce, Rakša
Výmera lokality: 43 755,75 ha
Nadmorská výška: 422 - 1592 m n.m.

SKUEV0238 Jedno z najcharakteristickejších jadrových pohorí kryštalicko-druhohorného pásma vnútorných Západných Karpát vo Fatransko-tatranskej oblasti s príkrovovou stavbou. Na malej ploche v severnej časti pohoria vystupuje na povrch kryštalické jadro. Sedimentárny obal prevažnej časti územia je z druhohorných súvrství. Horniny krížňanského príkrovu tvoria hlavne Hôľnu Fatru s hladkými mäkko modelovanými svahmi na menej odolných horninách, ktoré budujú aj hlavný chrbát. S hôľnym reliéfom ostro kontrastuje Bralná Fatra tvorená mohutnými komplexami trvdých hornín chočského príkrovu (najmä vápence a dolomity) s prevahou bralného reliéfu so skalnými stenami, stupňami, bralnatými stráňami, vežami, skalnými oknami, tiesňavami a kaňonovitými dolinami. Na niektorých miestach sa vyskytujú aj menšie či väčšie vodopády, puklinové, puklinovo-erózne alebo horizontálne riečne jaskyne, previsové jaskyne a skalné previsy.

Prevažná časť územia je zalesnená, na niektorých miestach sa zachovali typické komplexy človekom málo narušených lesov a pralesovité formácie. V území sa vyskytuje široká škála lesných spoločenstiev od dubovo-bukového až po kosodrevinový lesný vegetačný stupeň. Optimálny vývoj a tým aj najväčšie zastúpenie tu dosahujú bukové lesy, sčasti sú zachované rozsiahlejšie komplexy prirodzených smrečín. Reliktný charakter majú na niektorých miestach spoločenstvá kosodreviny (Pinion mugo) a borovice (Pulsatillo slavicae-Pinion), vzácne aj ostrovčeky subxerotermofilných dubín. Charakteristický je veľký prirodzený výskyt tisu (Taxus baccata).

Časť hrebeňov Hôľnej Fatry je odlesnená a premenená na druhovo bohaté travinné biotopy s cennými nivačnými depresiami a poliami, lavínovými žľabmi a ďalšími extrémnymi stanovišťami. Z hľadiska vývoja flóry a vegetácie zaujíma Veľká Fatra osobitné postavenie s mimoriadnou rozmanitosťou stanovíšť rastlín a ich spoločenstiev, spoločným výskytom druhov z rôznych vegetačných stupňov v bezprostrednej blízkosti a s výskytom jedinečných druhových populácií a reliktných spoločenstiev. Celkovo prevládajú horské druhy, ale prenikajú sem aj teplomilné a na teplo náročné druhy. Niektoré rastliny tu dosahujú geografické alebo výškové maximum v Západných Karpatoch, iné tu majú izolovaný výskyt v rámci Karpát. Početná je aj skupina endemických druhov a poddruhov. Veľká Fatra je jedným z najvýznamnejších refúgií veľkých mäsožravcov (Carnivora) a iných typických horských druhov živočíchov v Západných Karpatoch. Vzácne sú napr. drobné zemné cicavce, vtáky a niektoré bezstavovce, vrátane endemických a reliktných druhov.

Biotopy európskeho významu:
Vápnomilné bukové lesy (9150)
Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty (6170)
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) (6210)
Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230)
Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430)
Nížinné a podhorské kosné lúky (6510)
Horské kosné lúky (6520)
Penovcové prameniská (7220)
Slatiny s vysokým obsahom báz (7230)
Nesprístupnené jaskynné útvary (8310)
Kyslomilné bukové lesy (9110)
Kosodrevina (4070)
Javorovo-bukové horské lesy (9140)
Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210)
Lipovo-javorové sutinové lesy (9180)
Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0)
Horské smrekové lesy (9410)
Smrekovcovo-limbové lesy (9420)
Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách (91D0)
Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0)
Dealpínske travinnobylinné porasty (6190)
Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140)
Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa (8120)
Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa (8160)
Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130)

Druhy európskeho významu:
Rastliny:
Grimaldia trojtyčinková (Mannia triandra)
Zvonovec ľaliolistý (Adenophora lilifolia)
Zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata)
Cyklámen fatranský (Cyclamen fatrense)
Črievičník papučkový (Cypripedium calceolus)
Klinček lesklý (Dianthus nitidus)
Poniklec slovenský (Pulsatilla slavica)
Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)

Bezstavovce:
Pimprlík mokraďný (Vertigo angustior)
Fúzač alpský (Rosalia alpina)
Fúzač karpatský (Pseudogarotina excellens)
Bystruška potočná (Carabus variolosus)
Kováčik fialový (Limoniscus violaceus)
Plocháč červený (Cucujus cinnaberinus)
Roháč obyčajný (Lucanus cervus)
Rhysodes sulcatus
Mlynárik východný (Leptidea morsei)
Modráčik bahniskový (Maculinea nausithous)
Ohniváčik veľký (Lycaena dispar)
Priadkovec trnkový (Eriogaster catax)
Spriadač kostihojový (Callimorpha quadripunctaria)
Klinovka hadia (Ophiogomphus cecilia)

Stavovce:
Hrúz fúzatý (Gobio uranoscopus)
Kunka žltobruchá (Bombina variegata)
Mlok karpatský (Triturus montandoni)
Netopier brvitý (Myotis emarginatus)
Netopier obyčajný (Myotis myotis)
Netopier veľkouchý (Myotis bechsteini)
Podkovár malý (Rhinolophus hipposideros)
Podkovár veľký (Rhinolophus ferrumequinum)
Uchaňa čierna (Barbastella barbastellus)
Hraboš tatranský (Microtus tatricus)
Medveď hnedý (Ursus arctos)
Rys ostrovid (Lynx lynx)
Vlk dravý (Canis lupus)
Vydra riečna (Lutra lutra)

SKUEV0381 Dielnice - Územie európskeho významu

Okres: Ružomberok
Katastrálne územia: Liptovská Osada, Liptovské Revúce, Ružomberok
Výmera lokality: 44,656 ha
Nadmorská výška: 528 - 585 m n.m.

SKUEV0381 Významný biotop suchomilnej a teplomilnej flóry a fauny viazanej na travinnobylinné a krovinné spoločenstvá.Biotopy európskeho významu:
Nížinné a podhorské kosné lúky (6510)
Porasty borievky obyčajnej (5130)
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) (6210)

Druhy európskeho významu:
Bezstavovce:
Ohniváčik veľký (Lycaena dispar)

Stavovce:
Medveď hnedý (Ursus arctos)
Vlk dravý (Canis lupus)

Revuca.jpg Dielnice2.jpg

SKUEV0382 Turiec a Blatničianka - Územie európskeho významu

Okresy: Martin, Turčianske Teplice
Katastrálne územia: Bystrička, Ďanová, Benice, Blatnica, Kláštor pod Znievom, Košťany nad Turcom, Laskár, Martin, Príbovce, Rakovo, Socovce, Valentová, Dolná Štubňa, Dubové, Dvorec nad Turcom, Abramová, Blažovce, Ivančiná, Jazernica, Kaľamenová, Sklené, Slovenské Pravno, Dolný Turček, Veľký Čepčín
Výmera lokality: 284,16 ha
Nadmorská výška: 406 - 650 m n.m.

SKUEV0382 Zachovalý úsek podhorskej rieky (Turiec) a jej pravostranného prítoku (Blatnický potok) s dobre vyvinutými morfologickými javmi a prírodným korytom (meandre, ramená, plytčiny, hlbočiny) a brehovou vegetáciou a priľahlé mokraďové biotopy v kotlinovej krajine. Toky majú prevažne prírodný charakter. Počas zvýšených prietokov (hlavne marec-apríl) pravidelne vybrežujú, čo podmieňuje dynamický vývoj mokraďových ekosystémov rôzneho charakteru (lužné lesy a kroviny, mokré lúky a pasienky, porasty trste, slatiny, mŕtve ramená, sezónne mláky a mokrade). Dobre vyvinuté riečne kontinuum od prameňa až po ústie je významné pre ekologickú produktivitu riečneho ekosystému, samočistiace procesy a biodiverzitu.

Biotopy európskeho významu:
Slatiny s vysokým obsahom báz (7230)
Nížinné a podhorské kosné lúky (6510)
Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430)
Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion (3260)

Druhy európskeho významu:
Bezstavovce:
Šidielko (Coenagrion ornatum)
Spriadač kostihojový (Callimorpha quadripunctaria)
Bystruška potočná (Carabus variolosus)
Korýtko riečne (Unio crassus)
Priadkovec trnkový (Eriogaster catax)
Ohniváčik veľký (Lycaena dispar)
Klinovka hadia (Ophiogomphus cecilia)

Stavovce:
Hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio)
Kolok vretenovitý (Zingel streber)
Pĺž severný (Cobitis taenia)
Hlavátka podunajská (Hucho hucho)
Kunka žltobruchá (Bombina variegata)
Mlok hrebenatý (Triturus cristatus)
Vlk dravý (Canis lupus)
Netopier obyčajný (Myotis myotis)
Netopier brvitý (Myotis emarginatus)
Podkovár malý (Rhinolophus hipposideros)
Vydra riečna (Lutra lutra)

Turiec.jpg Turiec2.jpg Turiec3.jpg Turiec4.jpg

Prevažná časť uvedených navrhnutých území európskeho významu je súčasťou národnej siete maloplošných a veľkoplošných chránených území s druhým až piatym stupňom ochrany podľa zák.č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. U ostatných plôch platia v rámci predbežnej ochrany podmienky druhého stupňa ochrany podľa uvedeného zákona.

Osobitná pozornosť je venovaná vtákom, najmä druhom uvedeným v prílohe I, II a III smernice o ochrane voľne žijúcich vtákov, pre ktoré sa zriaďujú chránené vtáčie územia. Na základe vedeckých údajov o výskyte, hustote a reprezentatívnosti vtáčích populácií bola aj na území Slovenska navrhnutá sieť takýchto území. Do územia patriaceho do kompetencie ŠOP SR Správy Národného parku Veľká Fatra zasahuje:

SKCHVÚ013 Malá Fatra - Chránené vtáčie územie

Okresy: Čadca, Dolný Kubín, Martin, námestovo, Prievidza, Ružomberok, Žilina
Výmera lokality: 71 481 ha

Jedno z 5 najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie druhov:
Sokol sťahovavý (Falco peregrinus)
Orol skalný (Aquila chrysaetos)
Výr skalný (Bubo bubo)
Tetrov hlucháň (Tetrao urogallus)
Tetrov hôľniak (Tetrao tetrix)
Žlna sivá (Picus canus)
Ďateľ trojprstý (Picoides tridactylus)
Kuvik kapcavý (Aegolius funereus)
Ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos)
Ďateľ čierny (Dryocopus martius)
Muchárik bielokrký (Ficedula albicollis)
Muchárik červenohrdlý (Ficedula parva)
Skaliar pestrý (Monticola saxatilis)

Pravidelne tu hniezdi viac ako 1% národnej populácie druhov:
Rybárik riečny (Alcedo athis)
Bocian čierny (Ciconia nigra)
Včelár lesný (Pernis apivorus)
Sova dlhochvostá (Strix uralensis)
Lelek lesný (Caprimulgus europaeus)
Ďateľ hnedkavý (Dendrocopos syriacus)
Chriašteľ poľný (Crex crex)
Kuvik vrabčí (Glaucidium passerinum)
Jariabok hôrny (Bonasa bonasia)
Strakoš sivý (Lanius exculibor)
Prepelica poľná (Coturnix coturnix)
Žltochvost lesný (Phoenicurus phoenicurus)

SKCHVÚ033 Veľká Fatra - Chránené vtáčie územie

Okresy: Banská Bystrica, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice
Výmera lokality: 60 480 ha

Jedno z 5 najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie druhov:
Ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos)
Ďateľ čierny (Dryocopus martius)
Ďateľ trojprstý (Picoides tridactylus)
Jariabok hôrny (Bonasa bonasia)
Kuvik kapcavý (Aegolius funereus)
Kuvik vrabčí (Glaucidium passerinum)
Lelek lesný (Caprimulgus europaeus)
Muchárik bielokrký (Ficedula albicollis)
Muchárik červenohrdlý (Ficedula parva)
Orol skalný (Aquila chrysaetos)
Sokol sťahovavý (Falco peregrinus)
Tetrov hôľniak (Tetrao tetrix)
Tetrov hlucháň (Tetrao urogallus)

Pravidelne tu hniezdi viac ako 1% národnej populácie druhov:
Bocian čierny (Ciconia nigra)
Sova dlhochvostá (Strix uralensis)
Včelár lesný (Pernis apivorus)
Výr skalný (Bubo bubo)

Podmienky pre ich ochranu budú stanovené vo vyhláške v závislosti od zastúpenia jednotlivých druhov vtákov a ich nárokov na životné podmienky.
Povinnosť zaistiť, aby nedochádzalo k zhoršovaniu stavu navrhnutých území, znižovaniu biodiverzity a rozšírenia európsky aj národne významných biotopov a druhov bude zabezpečovaná prostredníctvom nástrojov vyplývajúcich z platnej legislatívy a finančných zdrojov využiteľných na podporu vhodného manažmentu. Pokrok do tejto oblasti by malo priniesť spracovanie programov starostlivosti o jednotlivé územia európskeho významu a chránené vtáčie územia, ktoré budú pripravované v úzkej spolupráci s vlastníkmi, užívateľmi a prípadnými ďalšími dotknutými skupinami obyvateľov a zohľadnia rovnako požiadavky na trvalo udržateľné využívanie územia ako aj na udržanie alebo vytvorenie vhodných podmienok pre existenciu vzácnych a ohrozených biotopov a druhov.