Partneri projektu

Konečný prijímateľ

Štátna ochrana prírody SR

sopsr

ŠOP SR je osobitnou odbornou organizáciou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky s celoslovenskou pôsobnosťou, zameranou najmä na zabezpečovanie úloh na úseku ochrany prírody a krajiny vrátane správy jaskýň podľa ustanovení zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a na úseku ochrany druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi podľa ustanovení zákona č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

www.sopsr.sk

 

Partner 1

Výskumný ústav vysokohorskej biológie

Žilinskej univerzity v Žiline

ihmb

Výskumný ústav vysokohorskej biológie bol zriadený Žilinskou univerzitou v roku 2000 s cieľom rozvíjať a koordinovať vysokohorský biologický výskum v Západných Karpatoch. Ústav sídli v Tatranskej Javorine na severe centrálnych Vysokých Tatier. Výskum je sústredený hlavne na poznanie vplyvu klimatických zmien a znečisteného ovzdušia na alpínske ekosystémy.

Ďalšie úlohy, ktoré ústav rieši, sú z oblasti mikrobiológie, molekulovej ekológie, zoológie a etológie. Ústav poskytuje významné možnosti práce v teréne v prostredí Tatranského národného parku. Je vybavený biologickými laboratóriami, konferenčnou halou, možnosťou ubytovania pre 20 výskumných pracovníkov a 20 študentov, prístrojovou technikou pre mikrobiologický, zoologický, botanický, molekulárny a environmentálny výskum. Okrem kmeňových pracovníkov ústav poskytuje možnosť pracovať iným slovenským a zahraničným vedeckým pracovníkom, prioritne tým, ktorých výskum je financovaný projektmi a grantami SR a EÚ.

www.vuvb.uniza.sk

 

Partner 2

Univerzita v Berne

Centrum pre rozvoj a životné prostredie (CDE, Centre for Development and Environment)

CDE je interdisciplinárne výskumné centrum Univerzity v Berne. Hlavným cieľom je tvorba a zdieľanie vedomostí o udržateľnom rozvoji v spolupráci s partnermi po celom svete. CDE vedie výskum zameraný na vytvorenie inovatívnych konceptov a riešení pre udržateľné využívanie krajiny a vodných zdrojov. Zároveň tým ponúka celý rad služieb pre projektantov a tvorcov rozhodnutí, ktoré sú úzko prepojené s výskumom. Jedným z hlavných záujmov CDE je podporovať dialóg medzi vedou a spoločnosťou, a zároveň prispieť k celosvetovému dialógu o udržateľnosti a rozvoji. V súlade s mandátom univerzity na podporu udržateľného rozvoja CDE ponúka rôzne študijné odbory v oblasti udržateľného rozvoja.

www.cde.unibe.ch