Aktivity projektu

Aktivita 1

Posilnenie národného a regionálneho systému chránených území a vytvorenie príslušnej koncepcie, zhodnotenie a zlepšenie efektívnosti manažmentu chránených území

Príručka k prideľovaniu manažmentových kategórií chránených území podľa IUCN

Účelom príručky je pomôcť správam chránených území na Slovensku v procese hodnotenia chránených území pre správne pridelenie medzinárodne uznávanej manažmentovej kategórie a pre následné stanovenie cieľov a postupov pre ďalší manažment týchto území, prípadnú zmenu národnej kategórie chráneného územia pri prehodnocovaní národnej siete chránených území, ako aj zabezpečiť správne evidovanie územia v Svetovej databáze chránených území (WDPA) vedenej UNEP – Svetovým monitorovacím centrom ochrany prírody (UNEP – WCMC) a v európskej CDDA.

V roku 2014 sa konal záverečný seminár ku kategorizácii chránených území podľa metodiky IUCN. Počas semináru bola navrhnutá kategorizácia 22 veľkoplošných chránených území (9 národných parkov a 14 chránených krajinných oblastí).

Príručka k prideľovaniu manažmentových kategórií chránených území podľa IUCN

 

Červený zoznam ohrozených biotopov a druhov Karpát a Zoznam inváznych druhov Karpát

Vypracovanie návrhu prvého Červeného zoznamu ohrozených biotopov a druhov Karpát a Zoznamu inváznych druhov Karpát zastrešila Štátna ochrana prírody SR s podporou aktivít prebiehajúcich v rámci projektu Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch, financovaného z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Hodnotené boli vybrané skupiny rastlinných a živočíšnych druhov podľa nových kategórií a kritérií IUCN.

Carpathian Red List of Forest Habitats and Species Carpathian List of Invasive Alien Species

 

Úvodný seminár k tvorbe novej koncepcie ochrany prírody na Slovensku, 22.-23.1.2014 Hotel Lux, Banská Bystrica

Koncepcia ochrany prírody a krajiny do roku 2015 bola schválená uznesením vlády SR č. 471 z 24. mája 2006. Aktualizácia koncepcie na ďalšie desaťročné obdobie zohľadňujúcej nové výzvy, trendy a potreby ochrany prírody bola zahrnutá do projektu Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch (Švajčiarsky finančný mechanizmus; 2011-2015) i do návrhu plánu hlavných úloh Štátnej ochrany prírody SR na rok 2014 a jej spracovanie by malo byť ukončené do konca tohto roku.

Na stiahnutie:

cirkuláre 7z

prezentácie 7z-1

prezentácie 7z-2

prezentácie 7z-3

prezentácie 7z-4

prezentácie 7z-5

 

Druhý seminár k tvorbe novej koncepcie ochrany prírody na Slovensku, 25.-26.11.2014 Hotel Lux, Banská Bystrica

Na stiahnutie:

Pozvánka

prezentácie

prezentácie 2

 

Tretí seminár k tvorbe novej koncepcie ochrany prírody na Slovensku, 12.-13.5.2015 Hotel Lux, Banská Bystrica

Na stiahnutie:

Pozvánka

prezentácie

 

Aktivita 2

Posilnenie komunikácie, výchovy a povedomia verejnosti

Z projektu boli zakúpené príručky edukačného programu Svet Karpát a zrealizovali sa školenia pracovníkov zabezpečujúcich environmentálnu výchovu na správach chránených území a pre učiteľov základných a stredných škôl pre používanie príručky vo vyučovacom procese.

Boli vyhotovené prenosné výstavy o lokalite svetového dedičstva Karpatské bukové pralesy, o chránených územiach (Národný park Poloniny a Chránená krajinná oblasť Vihorlat), Karpatskom dohovore, Karpatskej sústave chránených území a Karpatskej iniciatíve pre mokrade.

Bolo vytvorené torzo Dobročskej jedle, ktoré je umiestnené v lesníckom skanzene. Dielo bolo inšpirované vzhľadom skutočných stromov nachádzajúcich sa v Dobročskom pralese. Na odhalení diela sa zúčastnili rezorty životného prostredia a pôdohospodárstva a pripomenuli si 100. výročie ochrany Dobročského a Badínskeho pralesa.

Torzo Jedle_2013_1Torzo Jedle_2013_2

 

 

 

 

 

 

 

Zabezpečili sme vydanie a distribúciu rôznych typov propagačných materiálov:

 • Brožúra Karpatské bukové pralesy
 • Brožúra trilaterálna biosférická rezervácia Východné Karpaty
 • Brožúra Biosférická rezervácia Poľana
 • Informačný leták o CHKO Poľana
 • Informačný leták o náučných chodníkoch NP Poloniny
 • Informačný plagát o náučných chodníkoch v CHKO Vihorlat a NP Poloniny
 • Skladačka Bukové pralesy Karpát
 • Skladačka Dobročský prales
 • Film Karpatské bukové pralesy na Slovensku
 • Film Dobročský prales Chrám prírody

brožúra pralesy

náučné chodníky

 

 

 

 

 

 

 • Film PoľanaPoľana_film

Film Ľubomíra Viludu a Ivana Kršiaka, ktorý vznikol v koprodukcii so Štátnou ochranou prírody SR a bol financovaný z prostriedkov Švajčiarskeho finančného mechanizmu projektu “Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch”, bol prvýkrát odprezentovaný na 4. Svetovom kongrese biosférických rezervácií v LIME v dňoch 14.- 17.3.2016, za účasti generálneho riaditeľa ŠOP SR Ing. Milana Boroša.
Premiéra filmu pre slovenskú odbornú verejnosť sa uskutočnila v predvečer Medzinárodného festivalu “Folklór a tradície” za účasti jeho tvorcov, riaditeľa ORIŠFM Ing. Ivana Ivančina, riaditeľa Odboru ochrany prírody MŽP Ing. Jána Julényho, pracovníkov Ministerstva zahraničných vecí, prednostu Obecného úradu mesta Hriňová Mgr. Mariána Ďuricu a ďalších významných predstaviteľov regiónu Podpoľania.
Tajomné zákutia, skalné monumenty – mohutné zvyšky dávnej sopečnej činnosti, lesy a pralesy, polianky – horské lúky, pasienky a človek – mozole, pot, ale i úprimná radosť a najmä hrdosť tých, čo na tomto pôvabnom kúsku zeme žijú. To je Poľana. Napriek tomu, že je známa, po stáročia si zachovala svoju intimitu.
Trailer k dokumentárnemu filmu o Biosferickej rezerváci Poľana, ktorá môže slúžiť ako príklad trvalo udržateľného života, prijateľnej rovnováhy a vzájomného vzťahu človeka s prírodným prostredím.

Trailer k filmu nájdete na stránke: https://www.youtube.com/watch?v=eNcKVTicTbE.

 

Podporili sme vytvorenie Informačných stredísk v Banskej Bystrici a vo Zvolene

Informačné stredisko o mokradiach, ktoré sa nachádza v Banskej Bystrici má za úlohu poskytovať verejnosti informácie o mokradiach, ich využívaní, funkciách, prebiehajúcich projektoch, ale aj vytvárať podmienky pre vzdelávanie a školenie ochrancov prírody. Stredisko vybudovala rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia – Štátna ochrana prírody SR v rámci projektu Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch od Švajčiarska cez program švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Ide o prvé takéto informačno-vzdelávacie centrum v strednej Európe. Stredisko v Banskej Bystrici bude pre širokú verejnosť otvorené počas pracovných dní od 9.00 h do 14.00 h. V jeho areáli je aj jazierko plné mokradí.

Zrekonštruovali sme drevený chodník v lokalite Haburské rašelinisko

Vyhotovili sme informačné tabule pre lokality CHKO Vihorlat, NP Poloniny, CHKO Poľana a CHKO Východné Karpaty

DSC_0595

panel 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Znovusprístupnenie rokliny Kyseľ formou Via ferrata v NP Slovenský raj

Roklina Kyseľ sa nachádza v Národnom parku Slovenský raj, na východnom okraji planiny Glac, medzi hrebeňmi Pircu a Čertovej Sihote. Roklina bola v minulosti sprístupnená, až do roku 1976, kedy v tejto lokalite vypukol požiar a vstup bol zakázaný z dôvodu nebezpečenstva padania skál a zhorených stromov. Po požiari boli v rokline demontované rebríky a roklina zostala uzatvorená pre verejnosť. V súčasnosti sa v rokline nachádza veľké množstvo padnutej drevnej hmoty a sutiny z miesta požiaru, na dne sa nachádzajú nepoškodené biotopy. Uzatvorenie prispelo k vytvoreniu “pravej divočiny”.

Znovusprístupnenie rokliny má za cieľ zachovanie biotopov na dne rokliny a zároveň možnosť spoznať ich netradičnou formou – via ferrata. Návštevníci budú mať opäť prístup do tejto časti rokliny prostredníctvom “vzdušného chodníka“, využitím ktorého nebudú zošľapávaním poškodzované biotopy na dne rokliny. V rámci tejto aktivity bol zakúpený a dodaný materiál na vybudovanie zaistenej cesty v náročnejšom horskom teréne, ktorá bude vybavená istiacimi lanami, stupačkami a ďalšími prvkami zabezpečujúcimi zvýšenie bezpečnosti prechádzajúcich návštevníkov a sprístupnenie terénu.

 

Terénna stanica Kusín v CHKO Vihorlat – udržiavacie práce 

Terénna stanica je umiestnená v chránenom areáli Zemplínska šírava, ktorej predmetom ochrany je ochrana vodného vtáctva na vedeckovýskumné a náučné ciele. Nachádza sa v tichom prostredí blízko vodnej plochy vodnej nádrže Zemplínska šírava. Návštevníci majú možnosť navštíviť nie príliš vzdialenú národnú prírodnú rezerváciu Morské oko. Terénna stanica v správe CHKO Vihorlat ponúka ubytovanie pre návštevníkom za účelom spoznávania prírody na území Vihorlatu, ktoré z hľadiska pôvodnosti lesných porastov patrí k najzachovalejším územne uceleným pohoriam Slovenska.

Udržiavacie práce realizované na terénnej stanici pomôžu zlepšiť jej technický stav.

 

Náučný chodník Morské oko v CHKO Vihorlat – obnova technických zariadení 

Na území CHKO Vihorlat sa nachádza niekoľko náučných chodníkov. Jedným z nich je náučný chodník Morské oko. Počas prechádzania trasy náučného chodníka na návštevníkov čakajú rôzne zamerané informačné tabule, ktoré poskytujú údaje o prírodných a historických hodnotách územia. Trasa náučného chodníka zachádza aj k jazeru Morské oko.

Obnova technických zariadení na trase náučného chodníka prispela k zatraktívneniu územia, zlepšeniu turistickej infraštruktúry a v neposlednom rade sa rovnako zvýšila bezpečnosť návštevníkov, ktorí navštívia toto chránené územie.

Obrázok_morské oko

 

 

 

 

 

 

 

Chovná stanica v NP Poloniny – zriadenie a vybavenie

Územie Slovenskej republiky je pokryté sieťou zariadení na záchranu chránených druhov živočíchov. Štátna ochrany prírody SR zabezpečuje starostlivosť o choré, zranené alebo poškodené chránené druhy živočíchov prostredníctvom záchranných zariadení (chovné a záchranné stanice). Vybudovanie a vybavenie chovnej stanice pri Správe NP Poloniny umožní poskytnúť starostlivosť pre nájdené živočíchy bez ďalšej potreby ich prevážať do chovných staníc na okolitých Správach a zabezpečiť im potrebnú starostlivosť zodpovednými pracovníkmi.
Informačné stredisko Nová Sedlica v NP Poloniny – rekonštrukčné práce a zakúpenie vybavenia

Informačné stredisko Nová Sedlica – rekonštrukčné práce a zakúpenie vybavenia

Informačné stredisko Nová Sedlica Správy NP Poloniny je najvýchodnejším slovenským domom. Pred budovou je umiestnená skamenelina červa Taphrehminthoida plana, ktorá bola objavená v koryte rieky Cirocha pri Stakčíne.

Realizované rekonštrukčné práce zlepšili technický stav objektu strediska, ktorý má slúžiť ako miesto na poskytovanie informácií o národnom parku a ochrane prírody, pracovné stretnutia, ale aj environmentálne podujatia pre deti a verejnosť.

V budove informačného strediska je umiestnený preparát zubra Archieho, člena pôvodnej čriedy, ktorú do Polonín priviezli v rámci projektu zameraného na záchranu zubrov.

Archie 1Archie 2

 

Vyhliadka na Riabej skale v NP Poloniny – obnova

Vyhliadka na Riabej skale poskytuje pre návštevníkov najkrajší výhľad v národnom parku Poloniny. K vyhliadke vedie turistický chodník Dolinou Hlbokého potoka – žltý, ktorý začína v obci Nová Sedlica, vyhliadka taktiež dopĺňa turistický chodník Hrebeňom Poloninských Karpát.  Pôsobením klimatických podmienok sa pôvodný materiál znehodnotil. V rámci obnovy vyhliadky bolo zabezpečené nainštalovanie odolnej oceľovej konštrukcie a zábradlia pre zaistenie bezpečnosti návštevníkov tejto lokality.


Stĺpy na označovanie prírodných rezervácií – výroba a inštalácia

Praktická starostlivosť o chránené časti prírody zahŕňa aj značenie chránených území a ich ochranných pásiem. Na označovanie územia sa používajú drevené stĺpy, štátny znak, textový popis chráneného územia, piktogramy informujúce o činnostiach, ktoré je zakázané v danom území vykonávať, ale aj textová tabuľa, ktorá poskytuje základné informácie o chránenom území.
Inštaláciou stĺpov sa zabezpečilo zreteľné označenie hraníc chránených území a reprezentatívny vzhľad v území, ktoré láka návštevníkov svojim prírodným bohatstvom.

 

Obnova turistickej infraštruktúry

Na území NP Poloniny sa nachádzajú objekty turistickej infraštruktúry – prístrešky pre turistov, ktoré môžu využiť na prenocovanie. Pôvodné prístrešky sa postupom času a vplyvom vonkajších faktorov opotrebovali a prestávali plniť pôvodnú funkciu.
Aktivita projektu sa zamerala na obnovu týchto objektov, opravu a výmenu znehodnotených častí. Obnovené prístrešky prispejú k zlepšeniu turistickej infraštruktúry a k zatraktívneniu územia pre návštevníkov.

 

 

Aktivita 3

Vytvoriť a realizovať opatrenia na revitalizáciu a obnovu ekologickej integrity chránených území

Zabezpečili sme vypracovanie obnovných plánov pre 41 degradovaných chránených lokalít v projektovom území, na ktorých sa realizuje obnovný manažment dodávateľsky. Priebežné manažmentové opatrenia vykonávajú zároveň aj pracovníci ŠOP SR s pomocou zakúpenej techniky (mulčovač, obojživelné vozidlo s príslušenstvom a malá manažmentová technika).

Zakúpili sme vybavenie na hydrologický monitoring (meranie pH, vodivosti a teploty), ktoré bolo distribuované na jednotlivé Správy chránených území. Pre pracovníkov bolo zabezpečené školenie na používanie dodaného vybavenia na hydrologický monitoring.

 

 

Aktivita 4

Zlepšenie plánovania a starostlivosti o konkrétne chránené územia

Pre zlepšenie plánovania a starostlivosti o chránené územia boli na území CHKO Poľana mapované lesné a nelesné biotopy, následne boli tieto údaje použité ako podklad pre vypracovanie Programu starostlivosti o CHKO Poľana.

foto_lesy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodický postup na vymedzenie prírodných lesov [pdf]

Zorganizovalo sa 5 stretnutí k novému Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, kde experti informovali účastníkov o možnosti čerpania finančných prostriedkov z tohto programu.

Finančné nástroje z Programu rozvoja vidieka 2014-2020 na podporu poľnohospodárstva a lesníctva 29.6.2015 Hotel Lux, Banská Bystrica

Na stiahnutie:

prezentácie 1

prezentácie 2

 

 

Aktivita 5

Integrovanie chránených území do širšieho krajinného plánovania a do sektorov tak, aby sa zachovala ekologická štruktúra a funkcia

Zorganizovali sa 3 workshopy (2 na Slovensku, 1 vo Švajčiarsku), workshopna ktorých sa prezentovalo projektové územie, tvorili sa nástroje spolupráce a participácie, komunikovalo sa so zainteresovanými stranami a stanovili sa priority pre životaschopné aktivity v jednotlivých územiach. Tretieho workshopu vo Švajčiarsku prezentoval informácie o fungovaní nástrojov v oblasti komunikácie a spolupráce so zainteresovanými stranami vo Švajčiarsku. Účastníci workshopu mali možnosť spoznať systém riadenia prírodného parku a nahliadnuť do prevádzok na spracovanie surovín (napr. bitúnok, syráreň, mliekareň), ktoré sú riadené miestnymi obyvateľmi.

Jedna z aktivít projektu sa zamerala na proces realizácie malých životaschopných aktivít. Po realizácii niekoľkých stretnutí so zainteresovanými stranami v troch pilotných územiach boli identifikované potreby a požiadavky daných území s ohľadom na chránené územie.

 

1. etapa

Prvá etapa životaschopných aktivít bola realizovaná v troch pilotných územiach projektu „Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch“. Výzva „Poloniny pre všetkých“ sa zamerala na územie NP Poloniny, územie CHKO Vihorlat bolo zastrešené s výzvou „Aby Vihorlat ostal Vihorlatom“ a pre územie CHKO Poľana bola vyhlásená výzva „Aby Poľana ostala Poľanou“.

V NP Poloniny sa podporené aktivity zameriavali na zlepšenie turistickej infraštruktúry (napr. premostenie malých tokov, obnova turistického značenia, infraštruktúra pre cykloturistov), prezentáciu a informovanosť o prírodnom a kultúrnom bohatstve (napr. vstupná brána do Polonín, drevené sochy z legiend spod Polonín, sprievodcovská činnosť s využitím tradičného ľudového kroja).

Podporené aktivity v CHKO Vihorlat sa zameriavali na obnovu turistickej infraštruktúry (napr. obnova altánkov) a značenie turistických trás (napr. výroba a osadenie turistického značenia, lavičiek).

V CHKO Poľana sa podporené aktivity zamerali na manažment a ochranu genofondových plôch, trvalých trávnych porastov a mokraďových spoločenstiev (napr. ručné kosenie, zhotovenie ohrady a napájadla).

Pre veľký záujem a obmedzené množstvo finančných prostriedkov nebolo možné finančne podporiť všetky doručené žiadosti. Po vyhodnotení žiadostí bolo nakoniec v 1. etape celkovo podporených 10 žiadostí v území NP Poloniny, 3 v území CHKO Vihorlat a 6 žiadostí v CHKO Poľana. Realizácia podporených žiadostí 1. etapy životaschopných aktivít v troch pilotných územiach bola úspešne ukončená.

pl_fotovh_foto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. etapa

Po úspešnej realizácii aktivít z 1. etapy životaschopných aktivít bola realizovaná 2. etapa, ktorá sa zamerala na neúspešné zámery z 1. etapy. Realizovali sa aktivity na území NP Poloniny (napr. výroba a osadenie tematicky zameraných informačných tabúľ, drevené oplotenie – eliminácia škôd spôsobených zubrom hôrnym, manažmentové opatrenia – kosenie lúk) a CHKO Vihorlat (napr. zóny oddychu pre návštevníkov ale aj miestnych obyvateľov, obnova lesných úzkokoľajok).

 

3. etapa

V súčasnosti posledná etapa životaschopných aktivít nesie názov „Podpora trvalo udržateľného využívania územia a rozvoja cestovného ruchu karpatským plemenom Huculov“ a zameriava sa na územie Biosférickej rezervácie Poľana, Národného parku Muránska planina a Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina.

 

Cieľom 3. etapy bola podpora ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva, trvalo udržateľné využívanie územia a rozvoj cestovného ruchu. Celkovo bolo podporených 8 žiadostí o poskytnutie finančného príspevku. Podporené žiadosti sa zamerali na aktivity súvisiace s rozvojom cestovného ruchu (napr. brány do projektového územia, informačné tabule), zlepšenie turistickej infraštruktúry (napr. úprava jazdeckých trás), propagáciu územia z pohľadu prírodného bohatstva a tradícií.

 

Na stiahnutie:

Štúdia udržateľného rozvoja NP Poloniny – anglické znenie [pdf]

Štúdia udržateľného rozvoja CHKO Poľana – anglické znenie [pdf]

Ochrana prírody a trvalo udržateľný rozvoj v chránených územiach v spolupráci s miestnym obyvateľstvom [pdf]

Článok Protected Areas in the Slovak Carpathians as a Contested Resource Between Metropolitan and Mountain Stakeholders

Článok The Socioeconomic and Environmental Effects of Sustainable Development in the Eastern Carpathians, and Protecting its Environment